Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Valentýnská pošta

I letos žáci osmého ročníku připravili v rámci pracovních činností pro celou školu valentýnskou poštu. Ve vestibulu školy stála schránka, kam od pondělí 12. února mohli kluci a holky vhazovat své vzkazy pro kamarády i učitele. 14. února, na svátek sv. Valentýna, žáci devátého ročníku dopisy a přáníčka doručili jejich adresátům, kterým tak určitě udělali radost.

— Mgr. Kristýna Bednaříková, Mgr. Nikola Oujezdská —

22. 2. 2018 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Veletrh základních škol

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna uspořádal ve spolupráci se Střediskem volného času v Lužánkách a řediteli brněnských základních škol tradiční akci s názvem Veletrh základních škol.  Své stánky zde rozprostřelo 55 základních škol – veřejných, soukromých i církevních. Jednotlivé školy zde měly možnost seznámit rodiče budoucích prvňáčků, ale rovněž širokou veřejnost s nabídkou svých školních vzdělávacích programů. Nechyběla zde ani Řehořka, prezentující vzdělávací program „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Kromě panelu s informacemi o škole jsme zde vystavili poháry a medaile, keramické výrobky, certifikáty a osvědčení, školní dresy, učební materiály aj. Doplňující informace pro zájemce podávaly paní učitelky z prvního i druhého stupně, které se u stánku střídaly.

— Mgr. Tereza Friedl —

19. 2. 2018 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Den mladých gastronomů

Den mladých gastronomů se v letošním roce nesl v duchu lidových tradic a svátků. Tento den je významnou událostí pro studenty 3. ročníku oboru hotelnictví a gastronomie SŠ Charbulova – před odbornou komisí musí předvést praktické, teoretické a jazykové znalosti a dovednosti (sestavit menu k danému tématu, prostřít tabuli, připravit pokrmy.)

Naše škola byla opět přizvána ke spolupráci – čtvrťáci měli vytvořit vytvořit obrázky s danou tématikou. Na výstavě, která probíhala v rámci Dne mladých gastronomů a Dne otevřených dveří SŠ Charbulova (10.1.2018), bylo vybráno po třech výtvorech z každé třídy. Hlasování probíhalo tajnou formou a zapojili se do něj studenti, návštěvníci i středoškolští pedagogové.

Další část programu se týkala žáků 8. a 9. ročníku. Přijali jsme pozvání k prohlídce školy a pracoviště odborného výcviku a měli tak možnost nahlédnout pod pokličku kuchařům, pekařům a řezníkům.

Třetí – poslední část - měla slavnostní charakter a odehrávala se v hale naší školy, kde jsme vystavili všechny soutěžní obrázky. Výsledky vyhlašovala paní ředitelka SŠ - RNDr. Jana Marková v doprovodu Mgr. Vladislava Hušky, Mgr. Richarda Nezhyby a několika studentek. Pro tři nejlepší autory z každé třídy byly připraveny drobné dárky a pro všechny sladká odměna z dílny pekařů – cukrářů.

Kdo byl oceněn:

4.A: Emma Holland, Vanessa Jandová, Tobiáš Friedl

4.B: Petr Vojta, Simona Münsterová, Nela Brázdová

4.C: Jakub Kafka, Adriana Donchuk, David Beránek

Děkujeme třídním učitelkám Mgr. Nikol Daňkové (4.A), Mgr. Janě Škrdlové (4.B), Mgr. Barboře Meduňové (4.C) za realizaci obrázků v hodinách výtvarné výchovy, dětem za báječné obrázky a SŠ za skvělou spolupráci.

— Mgr. Tereza Friedl —

18. 2. 2018 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Vítězná Nadace Krtek

Členové žákovského parlamentu navrhli, že bychom část výdělku z vánočního jarmarku mohli věnovat někomu, kdo potřebuje finanční podporu. Sešlo se několik návrhů na různé spolky, nadace a útulky. V rámci všech tříd proběhlo hlasování a vítězem se stal Krtek – Nadační fond pro onkologicky nemocné děti. Každá třída věnovala libovolnou částku. Celková cifra se vyšplhala na 7000,- a 31. ledna, v den vysvědčení, se zástupci 5.-8. ročníku vydali předat tuto částku přímo do sídla nadace.

Nejdříve se žákům věnovala sociální koordinátorka Mgr. Kateřina Doležalová. Vysvětlila jim, proč je Nadace Krtek tak důležitá a prospěšná. Podrobně jim popsala náročnou práci zakladatele této nadace prof. MUDr. Jaroslava Štěrby Ph.D. a nezdráhala se odpovídat i na dotazy dětí. V závěru návštěvy měly děti možnost projít přes onkologickou ambulanci, aby si dokázaly představit, jak vše probíhá v praxi.

Po této exkurzi byli všichni přesvědčeni, že škola přispěla na dobrou a velmi potřebnou věc.

— Mgr. Helena Marholdová —

16. 2. 2018 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Den předškoláků

Základní škola Brno, Řehořova 3, p. o.

Škola s úsměvem – škola pro všechny

připravila pro všechny předškolní děti a jejich rodiče

DEN PŘEDŠKOLÁKŮ

ve čtvrtek 15. 3. 2018 od 15:30 do 17:30 hodin

 • informativní schůzka pro rodiče
 • opičí dráha a pohybové hry v tělocvičně
 • výtvarný ateliér
 • fyzikálně-chemické pokusy
 • anglické hry
 • přírodovědné pokusy
 • další zábavné a zajímavé úkoly v prostorách školy

Srdečně zvou žáci a pedagogové naší školy.

15. 2. 2018 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • úterý 15,30 - 17,30 hod;
 • čtvrtek 15,30 - 16,30 a 18,00 - 20,00 hod.

V odpoledních hodinách nabízíme k pronájmu také školní hřiště (v době od 16,00 - 20,00 hod).

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

15. 2. 2018 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo biologické olympiády

Den před pololetním vysvědčením, v úterý 30. ledna, se konalo školní kolo letošního ročníku Biologické olympiády. Tentokrát byl tématem „POHYB“.

V testové části měli žáci 45 minut za zodpovězení otázek týkajících se různých druhů pohybu nejen u živočichů, ale také u rostlin.

Následovalo poznávání 30 druhů našich zástupců z řad rostlin, hub a živočichů.

Posledních 60 minut z celkového času bylo věnováno laboratornímu úkolu, během kterého žáci pracovali s ptačími pery. Rozlišovali je na jednotlivé druhy podle tvaru a funkce, vytvářeli z nich mikroskopické preparáty, kreslili je a zodpovídali další otázky. Jako vždy bylo v této části olympiády velice rušno. Práce s mikroskopy je mezi žáky oblíbená a cokoliv je jejich prostřednictvím pozorováno, sklízí velké úspěchy. Proniknutí do tajů mikrosvěta je i v dnešní době, kdy obrázky čehokoliv nalezneme během okamžiku na internetu, stále mezi žáky populární.

A jak naše školní kolo BiO dopadlo?

 

1. místo

RYBÁŘ Jiří

9. tř.

72,5 bodu

2. místo

KÖNIG Jan

7. A

70,0 bodů

3. místo

STEJSKALOVÁ Natálie

9. tř.

69,0 bodů

Všem zúčastněným gratulujeme k úspěšnému zvládnutí zadání a těm nejlepším přejeme – jen tak dále.

— Mgr. Veronika Foralová —

13. 2. 2018 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě Sykovec - 3.B a 5.A

Zimní škola v přírodě se nám letos opravdu vydařila. Při příjezdu na penzion nás přivítalo sluníčko a bohatá sněhová nadílka. Plně jsme ji využili, stavěli jsme sněhuláky, hrady, koulovali se, frčeli z kopce dolů na lopatách. V odpoledním programu jsme se blíže seznámili se starými českými pověstmi. Zhlédli jsme jejich netradiční animované provedení a zahráli si různé hry venku i v chatě.  Rozdělili nás do čtyř kmenů a za úspěšné plnění úkolů jsme získali heslo pro přivolání Blanických rytířů. Bylo to fajn.

Škola v přírodě se mi moc líbila. Byly tam suprové hry a líbily se mi taky pokoje. Byla prostě úžasná. Kdybych to mohla známkovat, dala bych jedničku. A moc se těším na příští školu v přírodě. (Bára)

Na škole v přírodě se mi líbilo, protože tam byla spousta her a dobře tam vařili. (Aďa)

Mě zaujalo, jak jsme hráli na kance. (David Ch.)

ŠvP se mi líbila, protože jsme tam lopatovali. (Anežka)

Zaujala mě hra na Luckou válku. (Nasťa)

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová —

12. 2. 2018 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Cambridge zkoušky na ZŠ Řehořova v roce 2017

V minulém roce někteří žáci naší školy opět úspěšně složili mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka. Prokázali svoje znalosti v jazykových dovednostech jako je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a gramatické struktury a konverzace s rodilým mluvčím. Za své skvělé výsledky jim náleží certifikáty z univerzity v anglickém městě Cambridge.

Zkoušku na úrovni YLE Starters výborně zvládl žák 5. třídy, Petr Sláma a obdržel certifikát na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Ve vyšší úrovni, v úrovni A2 a B1 byli úspěšní žáci 9. ročníku, kteří skládali zkoušku KET for Schools. Jedná se o tyto žáky:  Nela Bartošková, Petra Borkovcová, Kamila Kellerová, Karolína Messnerová, Klára Posiřilová  a Jiří Rybář. Petra Borkovcová a Jiří Rybář zkoušku složili s vyznamenáním.  Všem úspěšným studentům gratulujeme a máme z jejich výsledků velkou radost.

Další kolo anglických Cambridge zkoušek pro děti proběhne ještě v tomto školním roce a to 26. 5. 2018 v úrovni Ket for Schools ( žáci 8.ročníku) a 30. 5.2018 v nižší úrovni, Starters, Movers a Flyers pro žáky 4.-7.ročníku. Všem, kdo se připravují na tyto zkoušky, držíme palce.

— Mgr. Miroslava Žáková —

5. 2. 2018 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Prezidentské volby

Aktivní občan se zajímá o dění kolem a zapojuje se do něj. Před prvním kolem prezidentských voleb jsme se zeptali našich spolužáků na několik otázek.

 1. Jaké volby budou probíhat? (prezidentské)
 2. Kolik kandidátů se do voleb přihlásilo? (9)
 3. Jaká znáš jména kandidátů? (Zeman, Drahoš, Topolánek, Fišer, Horáček, Hannig, Hilšer,
  Hynek, Kulhánek)
 4. Na jak dlouho je volen prezident? (5 let)
 5. Jaký plat má prezident? (kolem 250tis.)
 6. Může prezident prominout trest? (ano)

Výsledky v jednotlivých třídách:

Otázka 3.B 4. tř. 5.B 7.B 8. tř. 9. tř.
1 2× prezidentské 4× prezidentské 4× prezidentské, 2× nevěděli 5× prezidentské 5× prezidentské 5× prezidentské
2 9 9, 10, 13, 21 4, 8, 10 9, 10 7, 8, 9, 12 8, 9, 10
3 1x 3 jména 4x1 jméno,
2x2 jména
2x žádné
jméno,
3x 1jméno,
1x 2 jména
1x 1 jméno,
2x 3 jména,
1x 5 jmen,
1x 8 jmen
1x1 jméno,
1x2 jména,
2x5jmen,
1x8 jmen
1x1 jméno,
2x3 jména,
2x4 jména
4 1x4 roky,
1x5 let
1x3 roky,
3x4 roky,
1x5 let
2x1 rok,
3x5 let,
1x8 let
4x5 let
1x6 let
3x4 roky,
2x5 let
2x4 roky
3x5 let
5 xxx 10tis., 70tis.,
100tis.,500tis.
, 22miliard
5tis., 300tis,
500tis.
70tis.,
200tis.,
300tis.,
500tis.,
1mil.
100tis.,
200tis.,
250tis.
50tis.,
100tis.,
120tis.
6 2x ano 4x ano, 1x ne 4x ano, 2x ne 2x ano,3x ne 4x ano, 1x
ne
5x ano

Děkujeme všem účastníkům za spolupráci.

— Kroužek aktivního občanství —

28. 1. 2018 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Kdo mi pomůže? – 2.A

Ve čtvrtek 18. 1. jsme nechali doma učení a sešli jsme se na projektovém dni, zaměřeném na chování při mimořádných událostech. Při samostatné a skupinové práci jsme si připomněli rozdíl mezi nemocí a úrazem, pověděli jsme si, jak pomoci zraněnému kamarádovi a na toto téma splnili Kvíz pro bystré hlavičky. Podle obrázkové osnovy jsme třídili situace bezpečné a nebezpečné pro náš život. Ve druhé části dopoledne jsme ukázali znalost čísel tísňového volání a dramatizací ve skupinkách předvedli jejich použití. Pro pobavení jsme si vyzkoušeli na kamarádech ošetření a ovázání drobných poranění. Spoustu věcí jsme si zapamatovali a určitě budeme umět, v případě potřeby, pomoci a budeme vědět, jak reagovat např. při požáru, úrazech nebo haváriích.

— děti 2.A, , Mgr. Dana Bryksová —

19. 1. 2018 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Termíny ŠV a LVK 2017/2018

Vážení rodiče,

ve školním roce 2017/2018 se budou školy v přírodě konat v těchto termínech:

 1. 1.-26. 1. 2018: Sykovec, Tři Studně (5.A, 3.B)
  5. 3.-9. 3. 2018: Sykovec, Tři Studně (4.A, 4.C)
  19. 3.-23. 3. 2018: Podmitrov (2.A, 2.C)
  21. 5.-25. 5. 2018: Mesit, Horní Bečva (3.A, 4.B)
  4. 6.-8. 6. 2018: Filipov, Vysočina (1.B, 2.B)
  11. 6.-15. 6. 2018: Filipov, Vysočina (1.A, 5.B)

Lyžařský výcvikový kurz proběhne v Červené Vodě mezi 13. a 18. únorem 2018.

16. 1. 2018 | přečetlo 46 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva u pana starosty

Začátkem listopadu jsme navštívili pana starostu Mgr. Pavla Blažíka. Na schůzku jsme se pečlivě připravili – zjistili o něm všechny dostupné informace, vypracovali otázky a vyzbrojeni poznámkovými bloky a chutí objevovat, jsme se vydali na radnici. Pan starosta nás přivítal ve své kanceláři, kde jsme si pěkně povídali a na závěr se vyfotografovali. Své postřehy přinášíme v následujícím rozhovoru.

 1. Co musí člověk udělat pro to, aby se stal starostou?

pan starosta: Kandidovat ve volbách do zastupitelstva a být zvolen.

 1. Jak vypadá Váš běžný pracovní den?

pan starosta: Nemám pevnou pracovní dobu, jsem ve funkci 24 hodin denně. Řeším aktuálně, co je potřeba, klidně i ve tři hodiny ráno.

 1. Jaké předměty Vás na základní škole bavily nejvíce a nejméně?

pan starosta: Pět let jsem byl na základní škole, potom jsem šel na osmileté gymnázium. Nejvíce mě bavil dějepis a nejméně matematika. Byl jsem vzorný žák, nenosil jsem domů žádné poznámky. Když mi to nešlo, tak jsem to uhrál na dvojku, jedna mínus.

 1. Jakému sportu se věnujete ve volném čase?

pan starosta: Věnuji se pěší turistice a chtěl bych víc chodit do posilovny.

 1. S čím my, jako žáci, můžeme v Černovicích pomoci?

pan starosta: Buďte všímaví k okolí, a pokud se něco bude dít, zavolejte Policii nebo to oznamte na radnici.

 1. Jak postupujete, když někdo ohlásí, že je v Černovicích nepořádek?

pan starosta: Záleží na tom, kde to je a co to je. Menší nepořádek odstraní zaměstnanec radnice, větší – jako je černá skládka, se řeší přes Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.

 1. Jak dlouho děláte starostu?

pan starosta: Již 3 roky, volební období jsou čtyři roky. Ve volbách 2018 budu znovu kandidovat.

A co jsme se ještě dověděli?

Když byl pan starosta dítě, tak chodil do Skautu, v dospělosti zastával funkci krajského šéfa Skautu. Teď je zástupcem vedoucího a každé léto jezdí s dětmi na tábor.

— žáci kroužku Aktivního občanství —

12. 1. 2018 | přečetlo 47 lidí | ↑ zpět nahoru

Máme čisté Černovice

S kroužkem jsme se vydali na vycházku po Černovicích. Vyšli jsme od školy, kolem zahrádek na Faměrovo náměstí a pak zpět přes park ke škole. Cestou jsme fotili znečištěná místa, ale nebylo jich mnoho, což nás moc příjemně překvapilo. Také nás potěšilo množství ploch pro sportování a posilování. Všechny jsme si vyzkoušeli a udělali si několik fotek.

Jsme moc rádi, že je v Černovicích tak pěkně.

Mezi nejhorší místa jsme zařadili park Řehořova a okolí SŠ Charbulova, kde se povaluje mnoho cigaretových nedopalků a PET lahví. Na několika zdech a vratech se objevily nápisy sprejerů.

— žáci Kroužku aktivního občanství —

11. 1. 2018 | přečetlo 38 lidí | ↑ zpět nahoru

Tělesná výchova na ledě

Ve čtvrtek 4. 1. jsme využili možnost si jít zabruslit na mobilní kluziště do areálu na Kneslové.

Počasí nám přálo, na možná budoucí hokejisty a krasobruslařky svítilo sluníčko, takže jsme si všichni pobyt na vzduchu užili.

Ti, kteří chtěli bruslit, ale neměli brusle, využili nabídku pana správce, který jim zadarmo brusle zapůjčil. Za jeho ochotu a pomoc dětem i při zavazování bruslí moc děkujeme. Spousta dětí stála na bruslích vůbec poprvé a velice se jim dařilo. Hodina nám rychle utekla, šikovnější bruslaři si na ledě i zazávodili.

Na kluziště se určitě brzy vrátíme.

— děti 2. A, Mgr. Dana Bryksová —

5. 1. 2018 | přečetlo 50 lidí | ↑ zpět nahoru

Ježíškova šifra

Na středu 20. 12. si třída 7. A nachystala pro děti z družiny akci s názvem "Ježíškova šifra". Ve 14 hodin se děti 1. až 3. třídy rozdělily do 9 skupin, kterých se ujali žáci 7 třídy, aby je doprovázeli na jednotlivá stanoviště, kde se nacházely části šifry. Děti musely vyluštit zašifrovanou větu, která se skládala ze "čtyř jazyků" a měla jim odhalit místo, kde se nachází poklad. Nakonec dětem mělo vyjít:  "Okolo se prochází, u šaten se nachází, angličtina a němčina se tu učí, je to jediná místnost, kde se nemučí". Všechny děti správně zjistily, že místností byla jazyková učebna, v níž objevily truhlu s pokladem, Každý si odnesl nějakou cenu - například deníček, sladkosti nebo neonovou hmotu - sliz. Podle ankety a výrazů v tvářích dětí jsme poznali, že se jim akce líbila, a snad se nám i podařilo navodit předvánoční atmosféru.                                                                                                                                     

— Veronika Mejtská a třídní 7. A —

4. 1. 2018 | přečetlo 42 lidí | ↑ zpět nahoru

Kolej čtvrtá, nástupiště devět a tři čtvrtě

Žáci 4. A celý letošní školní rok kouzlí s Harrym Potterem. To není žádná novinka. Do Bradavic se ale v předvánočním čase vypravili i žáci 2. B. Čtvrťáci proto své mladší kouzelnické spolužáky pozvali do své koleje, aby jim ukázali, co všechno se z kouzelnického řemesla již naučili. Do naší tajemné třídy vstupovali druháci za tóny úvodní písně filmu hrané na klávesy. Kouzlilo se s kartami, provázky, čísly, kuličkami, kačerem, kostkou, šátky, ale dokonce i s pětitisícovkou, či věkem paní učitelky. Následně druháčci získávali pro svou kolej body při řešení rodokmene Harryho, který byl pěkně zapeklitý. Dopoledne se nám všem velmi líbilo. Já, s pověřením profesorky Minervy McGonagallové, musím své čtvrťáky velmi pochválit za to, jak si pečlivě svá kouzla připravili a následně mladším spolužákům pomáhali s řešením kouzelnických úkolů.

— Mgr. Nikol Daňková —

4. 1. 2018 | přečetlo 86 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 343 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2390 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru