Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Mikulášská show

Ve čtvretek 7.prosince jsme si pro děti ze školní družiny připravili v tělocvičně soutěže. Stanoviště byla velice zajímavá. Na závěr jsme jim ukázali salto vpřed a kotouly letmo přes nějakého dobrovolníka. Dětem i nám se to velice líbilo a budeme se na ně těšit na dalších akcích.

— Žáci z 9.třídy —

12. 12. 2017 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Kondiční box na ZŠ Řehořova

Box představuje jeden z fyzicky nejnáročnějších a nejlepších sportů k upevnění zdraví a sebevědomí. Box není o projevu agresivity, ale o spojení síly, dynamiky, rychlosti a techniky. Box nejvíce prospívá kardiovaskulárnímu a respiračnímu systému. Navozuje psychickou pohodu, odbourává stres i agresivitu. Posiluje se celé tělo a tvaruje postava.

Tréninky vycházejí ze základních boxerských technik a sestávají se ze zahřátí tzv. „warming up“ a protažení svalů, dále nácviku jednotlivé boxerské techniky (údery, obrany, pohyb na nohou), stínování (boj proti imaginárnímu soupeři), práce ve dvojicích (odhad vzdálenosti, kombinace úderů a obran, pohyb na nohou do stran), posilování celého těla s využitím vlastní váhy (kliky, dřepy s výskokem, sedy lehy), kondiční části (švihadlo, stínování, údery s lehkými činkami). Závěrečné uvolnění a strečink.

Od ledna bude kroužek otevřen i pro žáky 1. stupně.

Krátké ilustrativní video, že s kondičním boxem mohou začít i děti prvního ročníku. Na videu je náš žák první třídy Samuel Grzywaczewsky po čtvrtém tréninku kondičního boxu!

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

13. 12. 2017 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Osmáci na návštěvě VUT

Dne 7. prosince jsme s chlapci z osmé třídy navštívili Vysoké učení technické v Brně. Konkrétně jsme se podívali na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií, kde jsme se dozvěděli spoustu informací ohledně solárních panelů a jejich testování, baterií a také jsme si mohli prohlédnout několik modelů vyrábějících elektrickou energii. Nakonec jsme navštívili místní elektrikárium, kde se mohli kluci seznámit zábavnou a vtipnou formou s problematikou elektřiny, elektrotechniky a podobných oborů. Na několika stanovištích si žáci mohli sami vyzkoušet pracovat s exponáty a dozvědět se tak mnoho zajímavostí.

— Mgr. Nikola Oujezdská —

12. 12. 2017 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Mikulášská nadílka v MŠ

Každoročně žáci 9. ročníku pořádají mikulášskou nadílku pro děti ze dvou černovických školek - MŠ Elišky Krásnohorské a MŠ Štolcova. Letošní rok nebyl výjimkou. Nově ale museli vyhovět přání na 3 samostatné skupinky. O to zodpovědněji již 2 týdny předem deváťáci v každé volné chvilce řešili obsazení jednotlivých rolí, zejména 3 Mikulášů, kostýmy a vůbec organizaci celého dne. Plánovali nejen kdo a co bude říkat, ale také jak. Je to přeci jen výsada 9. tříd!

Sami také vzpomínali na své první Mikuláše, jak se báli či naopak, jak plakali nebo hrdinsky pláči odolávali. Mnozí z nich šli navíc nadělovat právě do té „své“ školky, kde se setkali se svými bývalými učitelkami. Na mnohé si paní učitelky pamatovaly a setkání bylo milé pro obě strany.

A jak to dopadlo? Podle reakce dětí na výbornou. Je pravdou, že někteří hříšníci uronili nejednu slzičku a na Mikulášovi, čertech i andělech byly v tu chvíli vidět rozpaky. Postupem času se ale s rolemi tak sžili, jako by nikdy ani nic jiného nedělali. Dětem rozdali ovoce i sladkosti, společně se vyfotili a plni zážitků vyrazili zpět do školy. Jak jim to slušelo, posuďte ve fotogalerii.

 

Kdo to vlastně sv. Mikuláš byl?

Nejvíce je jako štědrý patron Mikuláš uctíván v jihovýchodní a východní Evropě. Zejména na východě je po Panně Marii světeckou osobou nejuctívanější. Mimo jiné je patronem Ruska. Dvě místa, kde je nejvíce připomínán, jsou místo jeho úmrtí, Myra v Turecku, a jihoitalské město Bari, kde pro ostatky sv. Mikuláše vybudovali úchvatnou baziliku. Zde slaví svátek sv. Mikuláše 8. května, na výročí přenesení jeho ostatků z Myry velkolepými dvoudenními slavnostmi na moři a barevným historickým průvodem, jehož se účastní celé město.

Sv. Mikuláš se narodil kolem roku 280 n. l. v Patrasu v Řecku. Jako mladý muž se stal biskupem v Myře, dnešním Turecku. O jeho životě a působení se toho moc neví. Víme jen, že se v období pronásledování křesťanů, kolem roku 310 n. l., dostal do zajetí, kde byl těžce trýzněn. Jeho dobročinná činnost je spojována především se dvěma legendami. Podle první měl pomoci dcerám zchudlého šlechtice tím, že jim v noci dal za okno váček s penězi na věno. Druhá vypráví o záchraně lodi, která se na moři dostala do tísně. Dnem úmrtí biskupa byl 6. prosinec, den, kdy slavíme jeho svátek u nás. Rok přesně neznáme - někdy mezi lety 345 a 351 n. l.

Zvyk, kdy sv. Mikuláš, často v doprovodu čerta a anděla, navštěvuje děti, kárá je za jejich špatné chování a chválí za to dobré, vznikl v Německu v 10. století. Nejstarší záznamy o mikulášské nadílce z našeho území pochází ze 14. století.

 

A proč u nás chodí již 5. prosince?

Vše souvisí s tzv. staročeským „slunečním“ časem. Pro naše předky totiž nekončil den a nový nezačínal o půlnoci. Každý den začínal východem Slunce, kdy bylo 0 hodin. V poledne, kdy byl stín nejkratší, bylo 6 hodin. Při západu Slunce bylo hodin 12. Noc se měřila stejně. Během různých ročních období byla tedy hodina jinak dlouhá - delší v létě a kratší v zimě.

To bylo pochopitelné v dobách, kdy hodinky nikdo neměl a pro všechny práce se využívalo především sluneční světlo. Jenže když byly sestrojeny první mechanické hodiny, dokázaly měřit pouze stejně dlouhé hodiny. Proto císař František I. Habsburský zavedl v roce 1547 mechanický německý čas. No a lidé se bouřili. Nechápali, jak poznají ráno - to jako někdy bude v 5 a jindy v 7? Dvě generace trvalo než si jakž takž zvykli. My dnes již běžně vstáváme podle budíku a pokud je tma, jednoduše si rozsvítíme. A díky tedy již 470 let staré rebélii našich předků slavíme nejen svátek sv. Mikuláše, ale také Štědrý den kalendářně o den dříve. Díky tomu máme u nás a na Slovensku téměř jako jediní na světě na Štědrý den státem uznaný svátek. Ostatní v tento den běžně pracují.

 

ZROJE:

— Mgr. Veronika Foralová —

13. 12. 2017 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

S elektřinou opatrně

V hodinách fyziky v 9. třídě probíráme elektrickou energii. Již víme, jak a kde elektřina vzniká, ale hlavně také víme, že s elektřinou musíme velmi opatrně. Žáci deváté třídy se pokusili během hodin fyziky vystihnout chyby při manipulaci s elektřinou. Práce se jim zdařila, což se můžete přesvědčit v přiložené galerii.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

11. 12. 2017 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční jarmark a vystoupení pro rodiče

Jak se již stalo na naší škole tradicí, i letos jsme se začátkem adventu sešli s rodiči na vánoční besídce a jarmarku.

Ve svátečně vyzdobených prostorách si každá třída připravila svůj stánek s výrobky, které si mohli zakoupit rodiče i spolužáci. K vidění bylo vskutku ledacos – návštěvníci jarmarku mohli mlsat, ochutnávat různé vánoční speciality nebo si odnést ručně vyrobený dárek pro své blízké.  Část získaných peněz bude věnována na dobročinné účely.

V tělocvičně školy proběhla besídka, kterou nás provázela Veronika Mejtská. Diváci shlédli zdařilá představení žáků druhého stupně – chlapci ze 7. tříd recitovali, děvčata ze 7. a 6. tříd zpívala. Adéla Borkovcová doprovázela na flétnu Zuzanu Kudovou s písní „Bílé Vánoce.“ K vidění byla i vystoupení tanečních kroužků street dance a zumby. Pozadu nezůstal ani družinový divadelní kroužek. Vše jsme vánočně zakončili společnou koledou „Nesem vám noviny.“

Že se akce skutečně vydařila si můžete prohlédnout na fotografiích. Doufáme, že se příští rok sejdeme opět v tak hojném počtu.

— Mgr. Jana Lúčová —

8. 12. 2017 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Mikuláš ve 4. A

V úterý 5. 12. se žáci čtvrté třídy přestali schovávat za falešnou tvář a konečně se ukázali v pravém světle… V lavicích seděla víc než desítka čertů. Nesměle se u nás schovávali i dva andělíčci. V první hodině si žáci napsali čertovský diktát, ve kterém bylo úkolem mít co nejvíce chyb. Vyhrál zřejmě největší čert, ač bez převleku, s 52 chybami.

Po třetí hodině nastala změna, když se před katedrou místo čerta objevil anděl s nadílkou.
 Ač byl den divočejší než obvykle, zvládli jsme ho počertovsku dobře :-). 

— Mgr. Nikol Daňková —

6. 12. 2017 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Země v pohybu na hvězdárně - 5.A, 5.B

Představte si Zemi jako důmyslný stroj poháněný Sluncem. Bohužel k němu chybí návod na použití. Jak tedy vlastně pracuje? Co se uvnitř tohoto složitého soukolí, pojmenovaného planeta Země, vlastně odehrává? A proč je Země tak vhodná pro život? Na všechny tyto otázky jsme dostali odpovědi při čtvrteční návštěvě planetária.

Program se nám moc líbil, užili jsme si i zimu na Kraví hoře. Těšíme se na další návštěvu hvězdárny.

— žáci 5.A a 5.B, třídní učitelky —

5. 12. 2017 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Florbalový turnaj

Dne 28. 11. 2017 se chlapci a  jedna dívka ze 4. a 5. tříd zúčastnili florbalového turnaje ČEPS cup ve sportovní  hale TJ Tatran, do kterého se přihlásil úctyhodný počet týmů.

První zápas zvládli bravurně výhrou  8:1. V druhém zápase náš tým podlehl tlaku protihráčů. V třetím  - vyrovnaném  - zápase jim jen o kousek unikl možný postup do semifinále.

Všem našim sportovcům děkujeme za reprezentaci školy.

https://www.ceskyflorbal.cz/zakladniskoly/

— Mgr. Alena Girtová —

3. 12. 2017 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Bingo

Dne 16. listopadu si žáci 6.A  připravili pro prvňáčky v družině hru Bingo. Dětem se Bingo moc líbilo, užily si to. Odměnou jim byly sladké bonbónky.

— žáci 6.A —

30. 11. 2017 | přečetlo 24 lidí | ↑ zpět nahoru

Obvodní kolo ve šplhu

Ve středu 22. listopadu soutěžilo na ZŠ Krásného sedm škol ve šplhu o tyči o postup do městského kola.

Naši školu zastupovalo 11 dětí ze 4. – 5. tříd - vítězové školního kola. Všichni se velmi snažili podat během pár sekund co nejlepší výkon. Největšího úspěchu dosáhl Lukáš Prášek ze 4.C, Marek Herák z 5.A, kteří ve své kategorii vybojovali krásné druhé místo a Marek Harnach z 5.B, který obsadil třetí místo. Všichni tři postupují do dalšího kola. Ve čtvrtek 30.11. se sejdou na ZŠ Svážná  nejlepší „šplhouni“ z celého Brna. Budeme všem držet pěsti.

— Mgr. Pavlína Trúsiková —

23. 11. 2017 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Muzikoterapeutická pohádka

V pondělí 20. listopadu jsme se s žáky 3.A vydali do Mahenovy knihovny, kde jsme se zúčastnili programu s názvem Muzikoterapeutická pohádka. V rámci muzikoterapie jsme se ocitli v pohádkovém lese, kde jsme se stali aktivními účastníky a mohli tímto způsobem zasahovat do průběhu děje. V poutavém příběhu jsme se setkali s netradičními hudebními nástroji, zatančili si na mýtině jako lesní víly, zpívali píseň s šamanskou babičkou či relaxovali na námi vysněném místě. Všichni jsme odcházeli s pocitem, že jsme si program moc užili!

— Mgr. Nora Červinková —

22. 11. 2017 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Náš strom

Uběhlo dalších 365 dnů a „NÁŠ“ strom opět o něco povyrostl. Ale povyrostli také jeho „ochránci“ – Puntíci z 8. třídy.

Tento strom jsme sázeli na podzim roku 2015, kdy naše škola slavila 60. výročí založení. Tehdy jsme slíbili, že každoročně přineseme jeho fotografii, abychom viděli, jak se mu daří.

— Mgr. Tereza Friedl —

19. 11. 2017 | přečetlo 32 lidí | ↑ zpět nahoru

Jablíčkový den ve 2.A.

Sladké, kulaté, barevné jablíčko nám ve čtvrtek 16. 11. v rámci projektového dne přikutálelo procvičovací úkoly. Vybírali jsme si úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky. Přinesená jablíčka jsme ochutnávali, popisovali jejich barvu a chuť.

V průběhu dopoledne jsme si odpočinuli při hře na Kompot a v hodině tělesné výchovy. V závěru vyučování jsme pracovali ve skupinách, ve kterých jsme v rámci výtvarné výchovy „zavařovali“ nejen ovoce, ale i zeleninu.  Práce se všem podařila.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

18. 11. 2017 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Puntíci v ZOO Brno

První školní výlet jsme se třídou Puntíků uskutečnili v měsíci říjnu.  Výlet na přání nás zavedl do zoologické zahrady v Brně. Smyslem výletu nebylo jen pozorovat zvířata, ale zažít zábavu. Týden před návštěvou si žáci vytvořili tříčlenné skupinky a vylosovali si témata (zvířecí skupiny). Dostali za úkol zpracovat krátké seznámení se zvířaty, říci nám několik NEJ a vymyslet nějakou zábavu pro ostatní spolužáky.  Čím jsme se v Zoo bavili? Předváděli jsme, co dělá ten druhý – opičili jsme se, podle zvuků a pohybů jsme hádali šelmy, při honičce jsme kradli „vejce“ z orlího hnízda, třídili jsme potravu medvědovitých šelem a v útvaru „had“ jsme v tichosti obcházeli terária s ještěry. Další velká zábava na nás čekala v dětské zoo a na okolním hřišti. Ani jedna houpačka nezůstala prázdná J.

Byl to moc krásný den, ze kterého máme spoustu zážitků a fotografií.

— Mgr. Tereza Friedl + Puntíci z 8. třídy —

17. 11. 2017 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva známého olympionika s preventivním programem

Ve čtvrtek 9. listopadu navštívil naši školu známý olympionik Petr Koukal. Žákům 8. a 9. ročníku představil svůj projekt „STK pro chlapy“.  Na příkladu osobního příběhu mluvil před žáky o důležitosti pravidelných preventivních vyšetření, ale také o významu zdravého životního stylu a pravidelného sportování. Po zodpovězení dotazů pak na závěr každému žáku věnoval svou knihu s podpisem.

Děkujeme paní místostarostce Šárce Korkešové za zorganizování této preventivní akce a možnost setkání se s olympionikem Petrem Koukalem.

 Záznam lze zhlédnout na odkazu http://www.b-tv.cz/videogallery/13-11-2017/

— RNDr. Jana Skalická —

16. 11. 2017 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

„Dušičky“ v 8. třídě

V den, kdy se slaví Halloween, jsme si vytvořili krásně ponurou a lehce strašidelnou atmosféru. Když přišli Puntíci do třídy, čekalo na ně překvapení v podobě netradiční výzdoby.  Překvapení čekalo i na mě – nikdo nezklamal a každý přišel v oblečení černé barvy. K naprosté dokonalosti jsme dospěli v hodině českého jazyka. Sedli jsme si do kruhu na koberec, zapálili svíčku a zaposlouchali se do hororových  příběhu amerického spisovatele Edgara Allana Poea, to vše za zvuků tajemné hudby. Nyní už víme, že si máme dávat pozor na černého kocoura. Nevěřili byste, co všechno dokáže!

— Mgr. Tereza Friedl + Puntíci z 8. třídy —

16. 11. 2017 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

7. B na VUT

Ve čtvrtek 9. listopadu se žáci 7. B vydali na Vysoké učení technické. Zde se nás na fakultě FEKT (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) ujal pan inženýr David Kubánek. Velmi poutavou a zajímavou formou nás ve své prezentaci přenesl do tajů elektřiny. Zopakovali jsme si rozdíl mezi proudem a napětím, připomněli si, z jakých částic se skládá atom. Dozvěděli jsme se také něco nového, např. co to je rezistor, LED dioda či k čemu se využívá Ohmův zákon.
Po části teoretické nastala část praktická. Úkolem každého žáka bylo za pomoci pájky si vyrobit speciální hrací kostku. Pro mnohé žáky bylo pájení velkým zážitkem, neboť pájku viděli a drželi poprvé. A jak se na VUT líbilo samotným žákům?

Líbilo se mi sestavování kostky a pájení. (Eliška)

Vyrobili jsme si kostku, kterou jsme museli pájet. Líbilo se mi zajímavé vybavení VUT. (Vojta)

Byl jsem překvapený, že roztavený cín hodně rychle chladne, a že rezistor je tak malý. (Matěj)

Strašně se mi líbilo pájení, protože jsem si to mohl vyzkoušet. Už asi vím, kde budu studovat J Výrobek je pěkný. (Marek)

— Mgr. Magdalena Neplechová a žáci 7.B —

17. 11. 2017 | přečetlo 41 lidí | ↑ zpět nahoru

Vaření pomazánek v osmé třídě

Druhý listopadový čtvrtek si žáci osmé třídy opět mohli vyzkoušet svůj kuchařský talent. Tentokrát spolupracovali dívky i chlapci a měli připravit pomazánku. Žáci tento úkol vzali odpovědně a do hodiny si přinesli spoustu ingrediencí, z nichž připravili několik druhů pomazánek.

Na konci hodiny proběhla malá degustace: každý mohl ochutnat pomazánku od svých spolužáků, a najít si tak tu nejchutnější. Mezi pomazánkami byly většinou sýrové, česnekové, a dokonce i avokádové. Všichni žáci získali jedničku za dobře odvedenou práci, ke které patřilo i to, že po sobě vzorně uklidili.

— Mgr. Nikola Oujezdská, Mgr. Kristýna Bednaříková —

15. 11. 2017 | přečetlo 29 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 286 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2364 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru