Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » O škole »

Školská rada

Školní rok 2014/2015

Kontakty na členy školské rady

Kontakty na členy školské rady pro volební období 2014-2017:

jménoe-mailtelefon
Bc. Petra Quittová
předsedkyně školské rady
quittova.petra@cernovice.brno.cz725 490 271
Marie Čejkovámariecejkova@volny.cz776 202 614
Jana Vlašánkovávlasankova@email.cz739 510 875
Renata Bartošková, DiSr.bartoskova@seznam.cz608 735 363
Mgr. Tereza Friedlfriedl@zsrehorova.cz548 422 964
Mgr. Pavlína Trúsikováp.trusikova@seznam.cz548 422 968

7. 12. 2014 | přečetlo 416 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis o volbě zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků

Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 6. 10. 2014. Prostřednictvím žáků byla předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 22. 10. 2014 na adresu školy.

Do stanoveného termínu bylo podáno pěti návrhů na kandidáty do školské rady:

 • paní Renata Bartošková, DiS, matka žákyně Denisy Bartoškové z 5. tř.
 • paní MVDr. Jolana Kaplanová, matka žákyně Michaely Kaplanové ze 4.B
 • paní Mgr. Monika Lesáková, matka žáka Mikuláše Lesáka z 3.B 
 • pan Robert Nikodem, otec žákyně Andrey Nikodemové z 2.B
 • paní Jana Vlašánková, matka žákyně Karolíny Vlašánkové z 3.A

Na průběh voleb dohlížela volební komise ve složení:

 • ředitel školy: Mgr. Josef Binek
 • zástupce ze školské rady: paní Radmila Preslová
 • zástupce ze školské rady: paní Iveta Fackenbergová.

Volby proběhly v budově školy dne 10. 11. 2014 v době od 15.30 hod. do 19.00 hod. Dostavilo se 141 rodičů. 

Volební komise oznamuje, že zvolenými zástupci ve školské radě z řad zákonných zástupců žáků se stávají:

 • MVDr. Jolana Kaplanová
 • Renata Bartošková, DiS.

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou městské části.

Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli. 

V Brně dne 10. 11. 2014

Zápis ve formátu PDF

— Mgr. Josef Binek, paní Radmila Preslová, paní Iveta Fackenbergová —

11. 11. 2014 | přečetlo 365 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis volební komise o průběhu a výsledku volby z řad pedagogických pracovníků

V pondělí 6. 10. 2014 vyhlásil ředitel školy pro pedagogické pracovníky volby do školské rady.

Volby z řad pedagogických pracovníků proběhly v budově školy dne 6. 11. 2014 v době od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Na průběh voleb dohlížela volební komise ve složení:

 • zástupkyně ředitele školy: RNDr. Jana Skalická,
 • zástupce ze školské rady: paní Radmila Preslová,
 • zástupce ze školské rady: Mgr. Renata Sléhová.

Volby proběhly tajným hlasováním, zúčastnilo se jich celkem 26 z 30 oprávněných voličů, což je 86,7 %. Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci pedagogických pracovníků ve školské radě se stávají:

 • Mgr. Tereza Friedl (20 hlasů),
 • Mgr. Pavlína Trúsiková (9 hlasů).

Volby proběhly regulérně podle čl.6 Volebního řádu školské rady, který vydala RMČ Brno–Černovice na svém 60. zasedání dne 30. 6. 2005. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 6. 11. 2014 stávají novými členy školské rady.

Tento zápis je sepsán ve trojím vyhotovení (1× ředitel školy, 1× zřizovatel, 1× rada školy).

V Brně dne 6. 11. 2014,

— RNDr. Jana Skalická, Mgr. Renata Sléhová, paní Radmila Preslová —

7. 11. 2014 | přečetlo 428 lidí | ↑ zpět nahoru

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

V pondělí 10. 11. 2014 budou volit zákonní zástupci žáků ze svých řad dva zástupce do školské rady. Volby proběhnou ve sborovně školy v době od 15.30 do 19.00.

Navrženi jsou:

 1. Renata BARTOŠKOVÁ, DiS, 40 let, účetní, Brno-Černovice
 2. MVDr. Jolana KAPLANOVÁ, 42 let, veterinární lékařka, Brno-Černovice
 3. Mgr. Monika LESÁKOVÁ, 42 let, státní zaměstnankyně, Brno-Černovice
 4. Robert NIKODEM, 41 let, technický manažer, Brno-Černovice
 5. Jana VLAŠÁNKOVÁ, 40 let, bankovní úřednice, Břeclav

Přijďte prosím volit.

— vedení školy —

1. 11. 2014 | přečetlo 364 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace o školské radě při ZŠ Brno, Řehořova 3

Vážení rodiče,

v pondělí 10. 11. 2014 proběhnou ve sborovně školy volby do Školské rady při ZŠ Brno, Řehořova 3 v době od 15.30 do 19.00 hod.

Školská rada je šestičlenná. Členství v radě je čestné. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů trvá tři roky.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Postup při volbě do ŠKOLSKÉ RADY

Volby probíhají tajným hlasováním, a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí křížkem v rámečku před jménem jednoho nebo dva kandidáty, pro které hlasuje a vhodí takto označený hlasovací lístek do volební urny. Pokud navštěvují školu sourozenci, volí rodiče za každého z nich jedním hlasovacím lístkem.

Návrhy na kandidáty do školské rady můžete podávat členům školské rady nebo vedení školy ve dnech 7. 10.- 22. 10. 2014. Veškeré další aktuální informace k volbám (volební řád, způsob voleb, termíny, kandidáti atd...) budou zároveň zveřejněny na www stránkách školy a na nástěnce školy.

Volba z řad pedagogických pracovníků

 • Vyhlášení voleb dne 6. 10. 2014, návrhy kandidátů do školské rady předat členům školské rady nebo vedení školy.
 • Od 7. 10. do 20. 10. 2014 trvá období pro návrhy kandidátů do školské rady (u každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu).
 • Do 30. 10. 2014 obdrží pedagogičtí pracovníci hlasovací lístek s kandidáty.
 • Termín konání voleb je 6. 11. 2014 mezi 14. a 16. hodinou ve sborovně školy.

Volba z řad zákonných zástupců žáků

 • Vyhlášení voleb dne 6. 10. 2014, návrhy kandidátů do školské rady předat členům rady nebo vedení školy.
 • Rodiče obdrží list A5 s informacemi ke školské radě a potvrdí převzetí informací v žákovské knížce.
 • Škola zveřejní vyhlášení voleb a volební řád na nástěnce školy a webu.
 • Období pro návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců žáků trvá od 7. 10. do 22. 10. 2014. U každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
 • Do 31. 10. 2014 obdrží rodiče pozvánku k volbám a hlasovací lístek (jeho převzetí rodiče potvrdí v žákovské knížce).
 • Termín konání voleb je 10. 11. 2014 od 15.30 do 19.00 ve sborovně školy.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

6. 10. 2014 | přečetlo 397 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru