Archiv novinek « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod »

archiv novinek

Aktuální opatření MČ Brno-Černovice v boji s koronavirem

Informační leták MČ Brno-Černovice k aktuální situaci:

Informační leták

— MČ Brno-Černovice —

26. 3. 2020 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - aktuálně z MŠMT

Jednotné přijímací zkoušky

Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.

Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

Distanční vzdělávání žáků

MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly distanční způsob vzdělávání. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách. MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Absence se do třídní knihy nezapisují.

Distanční výuka může probíhat synchronně nebo asynchronně. V synchronním režimu (on-line) je učitel propojen se žáky zpravidla komunikačním software a klade nároky na propojení k síti, na počítačové vybavení a obě strany komunikují v reálném (stejném) čase. Toho není zpravidla možné v současné situaci dosáhnout, či jen u studentů středních škol, kdy lze předpokládat, že studenti mají svůj počítač, a mají tak podmínky u v dopoledních hodinách komunikovat s učitelem. Tato práce nevyžaduje asistenci rodičů. Tento způsob výuky nelze vyžadovat například u malých dětí, které potřebují asistenci rodičů a často sdílí jeden počítač pro domácnost. Lze využít doplňkově. V asynchronním režimu (off-line) učitel zadává žákům (studentům) úkoly, odkazy na výukové materiály, a to zpravidla emailem nebo aplikacemi pro školy. Nedochází k přímému propojení a komunikaci učitel-žák. Žák pak samostatně nebo s podporou rodičů úkoly plní a posílá splněné zpět učiteli. Tento způsob výuky je časově pro obě strany náročný a je nutné učivo redukovat. Tento způsob výuky by měl převládat.

Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro on-line výuku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro distanční vzdělávání jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.)

Pro výuku na dálku mohou učitelé používat celou paletu dostupných nástrojů, které jsou teď často poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že i pro žáky se jedná o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní povinnosti, je zapotřebí, aby učitelé přistupovali k zadávání úkolů citlivě a měli na zřeteli možnosti konkrétních žáků. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči, co do množství i obtížnosti učiva.

V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. Škola má však poskytovat sama žákům co nejúčinnější podporu a zpětnou vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu na rodinu žáka. Rodiče mnohých žáků mohou být v těchto dnech velmi vytížení. Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku.

Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením.

26. 3. 2020 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro zapsání dítěte do 1. ročníku je potřeba vyplnit a doručit škole:

 1. žádost o přijetí, kterou najdete a vyplníte na zapisdozs.brno.cz
  Žádost vyplňte, prosím, pečlivě, dbejte na správnost údajů ve shodě s rodným listem a správným uvedením místa trvalého pobytu zákonného zástupce i dítěte. Pro další komunikaci uvádějte telefonní číslo i e-mailovou adresu. Cizinci, uvádějte všechna jména dle rodného listu (ne přezdívky) a uveďte i pohlaví dítěte;
 2. zápisní list pro školní rok 2020/2021, který najdete zde (doc, 37 kB) nebo zde (pdf, 104 kB).
  Při vyplňování zápisního listu v ruce prosíme o čitelnost údajů. Pokud některý sourozenec budoucího prvňáčka již navštěvuje naši školu, prosíme, nezapomeňte v zápisním listu vyplnit tuto informaci;
 3. kopii rodného listu dítěte – pro ověření vyplněných údajů v žádosti;
 4. kopii občanského průkazu jednoho zákonného zástupce – pro ověření trvalého pobytu dítěte;
 5. cizinci – kopii pasu či jiného dokladu s uvedeným druhem pobytu v ČR.

Žádost o přijetí a zápisní list je potřeba doručit podepsané a správně vyplněné.

Možné způsoby doručení všech dokumentů ve dnech 1. 4.–30. 4. 2020:

 1. do datové schránky školy;
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostý e-mail!): sekretariat@zsrehorova.cz
 3. poštou: ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o., Řehořova 3, 618 00 Brno
 4. osobní dodání: vzhledem k současné situaci pouze výjimečně po tel. domluvě na tel. 739 958 822

Prosíme vás, abyste využili především elektronickou formu doručení!

V letošním roce pro přijetí dítěte do 1. ročníku proběhne podle těchto kritérií (pdf, 162 kB).

Při žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit:

 • žádost o odklad povinní školní docházky, kterou najdete a vyplníte na zapisdozs.brno.cz
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Důležité! Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na SPÁDOVÉ ŠKOLE.

— vedení školy —

23. 3. 2020 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

Ošetřovné pro děti až do 13 let po celou dobu zavření škol

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí z 19. března 2020: Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let (PDF, 498 kB).

20. 3. 2020 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva MŠ Elišky Krásnohorské v 1. B

Na začátku března nás ve škole navštívili předškoláci z mateřské školy Elišky Krásnohorské. Pro malé sportovce jsme připravili program v tělocvičně. Na netradičních stanovištích cvičili spolu s prvňáky ve smíšených družstvech a pohyb si pořádně užívali. Vyzkoušeli jsme svoji mrštnost a rovnováhu, koordinaci celého těla i házení míčků na cíl. Fotografie vám jistě napoví, že se jim aktivity velmi dařily. Na závěr návštěvy se předškoláci podívali i do kmenové třídy 1. B. Podle usměvavých tváří můžu soudit, že se jim u nás ve škole moc líbilo.

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

17. 3. 2020 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Elektronické zaslání formuláře žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče, pro potvrzení k ošetřovnému nemusíte osobně do školy. O formulář si zažádejte mailem na adrese sekretariat@zsrehorova.cz., v textu uveďte jméno žáka a třídu. Škola vám následně elektronicky pošle naskenovaný vyplněný formulář s razítkem školy, který poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak formulář vytisknete, doplníte všechny potřebné údaje, podepíšete a předáte zaměstnavateli.

— vedení školy —

16. 3. 2020 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020. Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu v ČR z 12. března 2020 (PDF, 141 kB).

Všechny dokumenty související s opatřeními jsou pro školy a školská zařízení k dispozici zde: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020 (průběžně aktualizováno).

13. 3. 2020 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Valentýnská pošta

Po dvouleté pauze se v naší škole opět objevila růžová krabice se srdíčky na valentýnskou poštu. Během týdne před Dnem svatého Valentýna do ní mohli všichni vhazovat svá přáníčka pro spolužáky, kamarády a učitele. V pátek 14. 2. jsme přáníčka roznesli do všech tříd. Aby se valentýnská atmosféra ještě znásobila, byly kolem krabice rozvěšeny zamilované básničky s tématem láska, které jsme vytvářeli v hodině českého jazyka. O další srdíčkovou výzdobu se postarali spolužáci z Kroužku aktivního občanství.

— Kačka Blaháková, 6.B —

13. 3. 2020 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Schůzka budoucích prvňáčků

V pondělí 8. 6. 2020 od 15:30 hod. proběhne první schůzka budoucích prvňáčků v jídelně naší školy (boční vchod).

Dostanete zde informace ohledně nástupu dětí do školy, družiny a stravování.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová - učitelky budoucích 1. tříd —

12. 3. 2020 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Edukativně-stimulační skupiny

Pro děti ohrožené počátečním školním neúspěchem budeme v dubnu 2020 opět otvírat edukativně-stimulační skupiny předškoláků.

Zařazení do skupin je vhodné pro děti:

 • neklidné, nesoustředěné
 • úzkostné, s velkými adaptačními problémy
 • s nedostatečnou prostorovou a pravolevou orientací
 • s oslabenými početními představami
 • s nerozvinutou grafomotorikou
 • s nerovnoměrným vývojem řeči a malými vyjadřovacími schopnostmi
 • s oslabeným sluchovým či zrakovým vnímáním

Cílem skupin je rozvoj jednotlivých schopností potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání. Ve skupině je obvykle 6-8 dětí, s dítětem vždy pracuje dospělý z rodiny. Činnosti jsou rozvrženy do 8 lekcí po 60 minutách. Hlavní formou práce je hra.

Cena za 8 lekcí je 650 Kč, v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, pastelky, tužky, papíry a mnoho dalších pomůcek. Přihlásit dítě do skupiny bude možné v průběhu zápisu do 1. tříd. Do 9. 4. je potřeba provést platbu v kanceláři školy.

V letošním školním roce budou skupiny probíhat vždy ve čtvrtek. První lekce se bude konat 16. 4. 2020 v době od 15.15 do 16.15 hodin. Na lekce si, prosím, přineste přezůvky. Bližší informace o skupinách můžete získat v průběhu zápisu u učitelek budoucích prvních tříd – Mgr. Dany Bryksové a Mgr. Renaty Sléhové.

Skupinky se otevřou pouze tehdy, pokud bude mít zaplaceno min. 6 dětí.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová - učitelky budoucích 1. tříd —

12. 3. 2020 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru