Archiv novinek « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod »

archiv novinek

Změny od pondělí 30. 11. 2020

Do pátku 27. 11. bude probíhat provoz naší školy ve stávajícím režimu. Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. Bližší informace poskytneme během příštího týdne v systému Edookit.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

20. 11. 2020 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Provoz školy od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. se pro žáky tříd 1.A, 1.B, 2.A, 2.B obnovuje povinná prezenční výuka, je tedy povolena jejich osobní přítomnost ve škole.  Pouze žáci těchto tříd mohou od 18. 11. navštěvovat školní družinu a školní jídelnu. Bližší informace jsou k dispozici v systému Edookit.

Pro ostatní žáky (3. – 9. roč.) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Tito žáci si mohou i nadále odebírat oběd do jednorázových jídlonosičů u vchodu do školní družiny.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

13. 11. 2020 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Přiznávání ošetřovného dle nového zákona 438/2020 Sb.

Dne 30. 10. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 1 odst. 1 tohoto zákona bude poskytnuto ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Těmito mimořádnými opatření se rozumí:

 • krizové opatření vyhlášené orgánem krizového řízení podle krizového zákona a mimořádné opatření vydané orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření infekčních onemocnění, pokud se tato opatření týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách nebo jejich částech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v důsledku onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen "onemocnění COVID-19"),
 • nařízení karantény dítěti nebo osobě uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19,
 • opatření podle školského zákona nebo prováděcích právních předpisů, kterým došlo k uzavření zařízení (jeho části) uvedeného v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a které bylo přijato v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19.

Dle § 1 odst. 2) tohoto zákona - nároky podle tohoto zákona vznikají a trvají jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2021.

Tento zákon v jeho úplném znění najdete např. zde.

— vedení školy —

7. 11. 2020 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace k přijímacímu řízení

Základní informace pro rodiče a žáky:

 • Povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na školy a obory s maturitní zkouškou.
 • V prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky na dvě různé školy nebo na dva různé obory téže školy.
 • V dalších kolech přijímacího řízení počet přihlášek není omezen.
 • Základní škola poskytne žákům 9. ročníků na konci ledna 2 formuláře přihlášek, zájemcům o víceletá gymnázia poskytneme formuláře na základě zájmu.
 • Do 30. 11. 2020 musí být podány přihlášky na školy a obory s talentovou zkouškou.
  Žáci nebo jejich zákonní zástupci oznámí nejpozději do 6. 11. 2020 výchovné poradkyni, že budou podávat přihlášku na tento typ školy. VP připraví formuláře přihlášek.
 • Vyplněné přihlášky žáci odevzdají ke kontrole VP nejpozději do 5. 2. 2021.
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
  • pro čtyřleté obory 12. a 13. 4. 2021
  • b) pro víceletá gymnázia 14. a 15. 4. 2021
 • Náhradní termíny pro všechny obory: 12. a 13. 5. 2021
 • Přihlášky na běžné střední školy musí být podány do 1. 3. 2021.

Co je dobré dělat v tomto období:

 • sledovat webové stránky středních škol
 • seznamovat se s nabídkou oborů na jednotlivých školách
 • dle epidemiologické situace navštěvovat vybrané školy v rámci dnů otevřených dveří
 • sledovat aktuální informace o přijímacím řízení na: www.cermat.cz a www.msmt.cz
 • nově Festival vzdělávání online 20. a 21. 11. 2020

Plánované akce ZŠ Řehořova:

 • podzim 2020: testy profesní orientace pro žáky 9. ročníků
 • 11. 1. 2021: informativní schůzky pro rodiče žáků 9. tříd (základní informace k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek, vydání zápisového lístku)


Schůzky s rodiči se budou konat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. V případě dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni:

— Mgr. Tereza Friedl, tel.: 548 422 964, email: friedl@zsrehorova.cz —

2. 11. 2020 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Změny od 14. 10. 2020

Od 14. 10. do 23. 10. 2020 se  budou všichni žáci 1. - 9. ročníku vzdělávat distančním způsobem. Od 26. 10. – 30. 10. pak následují prázdniny (státní svátek). Po celou tuto dobu (14. 10. – 30. 10. 2020) bude školní družina mimo provoz.

Bližší informace jsou k dispozici v systému Edookit.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

14. 10. 2020 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Změny pro žáky 6. - 9. ročníku od 12. 10. 2020

Vláda ČR rozhodla svým usnesením č. 997 ze dne 8. 10. 2020 o přijetí dalších krizových opatření. S účinností ode dne 12. 10. do dne 25. 10. 2020 omezuje provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání ve škole. Cílem tohoto opatření je snížit na přechodnou dobu počet žáků přítomných ve škole. 

V naší škole proběhne v týdnu od 12. - 16. 10. výuka tříd 6. A, 7. A, 8. A, 9. A prezenčně (ve škole) a výuka tříd  6. B, 7. B, 8. B, 9. B distančně (na dálku). V týdnu od 19. – 23. 10. pak opačně (třídy „A“ distančně, třídy „B“ prezenčně).

Distanční forma vzdělávání je povinná, proběhne podle běžného rozvrhu dílem v on-line podobě, dílem zadáním samostatné práce žákům. Pro distanční vzdělávání využíváme komunikační platformu Microsoft Teams. Týdenní zadání vzdělávacího programu a úkolů bude k dispozici pro žáky v Microsoft Teams, rodiče budeme informovat v systému Edookit.

V uvedených dnech umožníme i žákům, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem, odběr obědů v rámci školního stravování. Oběd bude vydáván u vchodu do školní družiny do jednorázového jídlonosiče (dodá škola), žákům 6. a 7. ročníku  v době 10,30 – 11,00 hod, žákům 8. a 9. ročníku v době 11,00 – 11,30 hod. Odhlášky obědů je třeba provést v objednávkovém systému.

U žáků 1. stupně základních škol se stávající režim nemění, pouze se od 9. 10. zakazuje výuka plavání.

Dále vláda usnesením zakázala osobní přítomnost všech žáků v základních školách ve dnech 26. a 27. října 2020. Tyto dny jsou stanoveny jako dny volna, nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

9. 10. 2020 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace k volbě do školské rady

Volební řád školské rady a informace o její činnosti jsou na www.zsrehorova.cz v sekci Školská rada.

Volba z řad pedagogických pracovníků

 • vyhlášení voleb – dne 5. 10. 2020, návrhy kandidátů do školské rady předat členům školské rady nebo vedení školy (na sekretariát)
 • 5. 10. – 19. 10. 2020 – období pro návrhy kandidátů do školské rady (u každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu)
 • do 26. 10. 2020 – pedagogičtí pracovníci obdrží hlasovací lístek s kandidáty
 • termín konání voleb – dne 5. 11. 2020 ve sborovně školy v době 14.00 – 16.00 hod.

Volba z řad zákonných zástupců žáků

 • vyhlášení voleb – dne 5. 10. 2020, návrhy kandidátů do školské rady předat členům školské rady nebo vedení školy (na sekretariát)
  • rodiče obdrží v systému Edookit list s informacemi ke školské radě
  • vyhlášení voleb a volební řád zveřejnit na nástěnce školy a webu
 • 5. 10. – 19. 10. 2020 – období pro návrhy kandidátů do školské rady (u každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu)
 • do 27. 10. 2020 – rodiče obdrží pozvánku k volbám a hlasovací lístek (pozvánku v systému Edookit, hlasovací lístek od svého dítěte)
 • termín konání voleb – dne 9. 11. 2020 ve sborovně školy v době 15.00 – 19.00 hod.

— vedení školy —

5. 10. 2020 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace ke Školské radě při ZŠ Brno Řehořova 3, p. o.

Vážení rodiče,

v pondělí 9. 11. 2020 proběhnou ve sborovně školy volby do Školské rady při ZŠ Brno, Řehořova 3 v době od 15.00 do 19.00 hod.

Školská rada je šestičlenná. Členství v radě je čestné. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů trvá tři roky.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Postup při volbě do ŠKOLSKÉ RADY

Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí křížkem v rámečku před jménem jednoho nebo dva kandidáty, pro které hlasuje a vhodí takto označený hlasovací lístek do volební urny. Pokud navštěvují školu sourozenci, volí rodiče za každého z nich jedním hlasovacím lístkem.

Návrhy na kandidáty do školské rady můžete podávat členům školské rady nebo vedení školy ve dnech 5. 10.-19. 10. 2020.

Veškeré další aktuální informace k volbám (volební řád, způsob voleb, termíny, kandidáti atd.) budou zároveň zveřejněny na www stránkách školy a na nástěnce školy.

 

V Brně dne 5. 10. 2020

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

5. 10. 2020 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Vzpomínka na adaptační den

První akcí letošních šesťáků byl adaptační den v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Místo původně plánovaného několikadenního adapťáku to byla sice v době coronavirových opatření spíše taková “náplast”, ale nakonec si šesťáci tento super den maximálně užili.

Akci zahájila 6. A v pátek 4. září a po propršeném víkendu, v pondělí 7. 9., byla na řadě zábava pro 6. B. Obě třídy čekal stejný program.

Zahřívacím kolem byly hry, kde si děti ověřily, zda se na sebe můžou spolehnout. Nedílnou součástí byla i “slepice” Máňa, která se díky spolupráci a nadšení dětí mohla podívat do hlubokého vesmíru.

Také si mohli naši účastníci vyzkoušet svůj důvtip, bystrost a pohotovost, když se snažili uhodnout algoritmus, který otevírá dveře, přes které se musí dostat celá třída. Ukázala se tu i schopnost spolupráce a organizace celého týmu.

Poté se šesťáci rozdělili do skupin a jejich úkolem bylo vyrobit přistávací modul pro vajíčko, které mělo přežít pád z 15metrové věže. Tento projekt KOSMO nebyl vůbec jednoduchý, protože finance na nákup materiálu byly omezené, také bylo potřeba celý projekt odprezentovat před ostatními.

Nakonec se v 6.A nepodařilo přežít žádnému z pilotů, ovšem ve vedlejší třídě slavila úspěch hned dvě vajíčka, která se ani po strastiplném přistání nerozbila.

Po obědě a krátkém odpočinku přišel čas na lanové aktivity. Nejdříve se všichni rozcvičili na nízkých lanech a kdo měl chuť a odvahu, pokračoval na vysoká lana. Třešinkou na dortu byla v 6.A aktivita, kdy celá třída jistila paní učitelku, která za podpory mohutného fandění všech dětí skočila z výšky 12 metrů na hrazdu. V 6.B byla závěrečnou aktivitou “rozkvétající květina” vytvořená ze 4 odvážlivců. Při všech pokusech jeden okvětní lístek odpadl, ale zůstali 3 vytrvalci, kterým ostatní dole hlasitě fandili.

Po náročném dni se všichni v podvečer vraceli domů unavení, ale šťastní a s nadějí, že to nebyla jejich poslední společná vydařená akce.

— Mgr. Martina Filakovská, Mgr. Marcela Marková —

1. 10. 2020 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Ředitelské volno

Na základě výzvy ministra zdravotnictví v souvislosti s epidemiologickou situací vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na pátek 25. září 2020 ředitelské volno.

Školní družina i školní jídelna budou v tento den mimo provoz (obědy budou všem žákům automaticky odhlášeny).

 

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

22. 9. 2020 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru