Archiv novinek « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod »

archiv novinek

Největší záhady a tajemství světa

Ve středu  7.11. vyrazil historicko – expediční kroužek na svou první výpravu, a to za poznáním 14 nejzáhadnějších předmětů světa. Jejich repliky jsme mohli zkoumat v Letohrádku Mitrovských a naším průvodcem se stal Indiana Jones, který nám kladl zapeklité otázky.

Nejdříve se každý musel podepsat záhadným královským písmem  rongorongo a výprava mohla začít. Poznat jsme mohli například sochy MOAI, křišťálovou lebku, Tutanchamonovu válečnou trubku nebo disk z Faistu. V Ďáblově bibli nebo Voynichovu rukopisu jsme si sice moc nepočetli, ale o to více nás mrazilo, když jsme se dozvěděli, jak tato díla vznikala. Na konci výstavy nás čekaly předměty spjaté s osobou Ježíše Krista, a to Turínské plátno, Longinovo kopí a Svatý grál.

A protože nikdo přesně neví, jak svatý grál vypadal, můžeme využít svou fantazii a vytvořit si svou vlastní představu tohoto záhadného předmětu, který se už stovky let snaží různí badatelé najít. Ani nám se ho objevit nepodařilo, ale na otázky dokázali všichni úspěšně odpovědět a na vítěze čeká malá odměna.

— Mgr. Marcela Marková —

16. 11. 2018 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2018/19 pro šk.rok 2019/2020

Celý dokument ke stažení ve formátu .pdf (151 kB) zde.

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na:

Právní předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

 • 2 přihlášky
 • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30. 11. 2018
 • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31. 10. 2018
 • talentové zkoušky – leden 2019
 • i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

1. kolo přijímacího řízení:

 • zveřejnění kritérií SŠ – do 31. ledna 2019
 • 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)
 • termín podání přihlášek do 1. března 2019

Přihláška ke vzdělávání:

 • formuláře přihlášek (nové v minulém roce, jen drobné úpravy – doručovací adresa, údaje o zákonném zástupci)
 • označení hranatým razítkem
 • stejnopisy přihlášek

Možnosti vyplnění formuláře:

 • použití dvou originálních formulářů - stejnopisy
 • jeden originál formuláře + kopie (oba musí být opatřeny originálními podpisy a razítky)
 • elektronické vyplnění formuláře (vytisknout 2×),
 • jedna škola - dva různé obory vzdělání - stačí podat jednu přihlášku

Kritéria přijímacího řízení:

 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • jednotná přijímací zkouška
 • školní přijímací zkouška, je-li stanovena (v kompetenci ředitele SŠ)
 • případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Jednotné přijímací zkoušky se týkají:

 • oborů vzdělání s maturitní zkouškou

netýkají se:

 • skupiny oborů 82 Umění a užité umění (kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška)
 • zkráceného studia

Jednotné přijímací zkoušky

didaktické testy z ČJL a MA a její aplikace

 • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek)
 • v prvním stanoveném termínu (12. nebo 16. 4. 2019) ve škole uvedené na přihlášce v první pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu (15. nebo 17. 4. 2019) ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 • přípravu, distribuci, vyhodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém hodnocení – 60 % (gymnázium se sportovní přípravou – 40 %)
 • ředitel SŠ může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce

Termíny přijímacích zkoušek:

 • Jednotné přijímací zkoušky:
  • 12. a 15. dubna 2019 – čtyřleté studium
  • 16. a 17. dubna 2019 – šestileté a osmileté gymnázium
 • Školní přijímací zkoušky: (škola stanoví 2 termíny)
  • 12. – 28. dubna 2019 (obory s MZ)
  • 22. – 30. dubna 2019 (ostatní obory)

Náhradní termíny:

 • Pokud se uchazeč nemůže dostavit, ale do 3 dnů se řediteli dané školy písemně omluví (jen vážné důvody – např. zdravotní), tak může konat zkoušku v náhradním termínu
  Jednotná přijímací zkouška – 13. a 14. 5. 2019
 • Školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek

Uchazeči se SVP:

 • podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky
 • navýšení času o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %
 • další uzpůsobení (přepis odpovědí, pomůcky, podporující osoba apod.)

Cizinci:

 • je umožněno prominout jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (dosud to bylo možné jen u cizinců) – znalost ČJ se prověřuje rozhovorem

Výsledky přijímacího řízení:

 • Centrum zpřístupní výsledky zkoušky nejpozději do 28. dubna
 • ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem
 • zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • předání (zaslání) rozhodnutí nepřijatým uchazečům
 • pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. do 30. dubna

Gymnázium se sportovní přípravou:

 • 4leté, 6leté, 8leté (79-42-K/…)
 • obor s talentovou zkouškou, ale s povinností konat jednotnou přijímací zkoušku
 • talentové zkoušky – 2. 1. – 15. 2. 2019
 • jednotné přijímací zkoušky – 12., 15., 16. a 17. 4. 2019

Zápisový lístek:

 • každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
 • zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán (2019/2020)
 • zápisový lístek bude označen hranatým razítkem
 • ZL vydává základní škola (pro své žáky, do 30. 11. a 15. 3.) nebo krajský úřad (v ostatních případech, v průběhu celého roku)

Náhradní zápisový lístek:

 • vydává v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku orgán, který vydal původní zápisový lístek
 • nutná písemná žádost a čestné prohlášení, že původní ZL nebyl a nebude uplatněn na jiné střední škole

Zápisový lístek:

 • Zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, slouží k potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední škole
 • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou
 • zpětvzetí je možné pouze v případě:
  • přijetí na základě odvolání
  • odevzdání ZL do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následné přijetí do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

Odvolací řízení:

 • odvolání se podává písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
  (je možné zaslat poštou i poslední den lhůty)
 • odvolání se adresuje řediteli střední školy
 • ředitel SŠ - autoremedura, postoupení spisu na KrÚ

Další kola přijímacího řízení:

 • počet dalších kol přijímacího řízení není omezen
 • ředitel SŠ zveřejní počty volných míst, kritéria a termíny ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • tyto informace jsou souhrnně zveřejňovány na www.jmskoly.cz
 • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka)
 • možnost použít výsledky jednotné přijímací zkoušky
 • pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky

Festival vzdělávání v Brně - doporučená akce pro rodiče a žáky:

 • 22.–24. 11. 2018
 • areál BVV – pavilony G1 a G2
 • G1 - prezentace středních škol
 • G2 – prezentace odvětví a řemesel

— Mgr. Miroslava Žáková —

12. 11. 2018 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Strašidelné odpoledne pro školní družinu

Ve středu 31. 10. se žáci devátého ročníku proměnili ve „strašidelná monstra“ a k obrazu svému si přizpůsobili osm stanovišť na různých místech školy. Stezka odvahy, přichystaná pro děti ze školní družiny, začínala v šatnách v pavoučím doupěti, pokračovala skládáním kostlivce, luštěním tajné zprávy, lovením klíčů ve slizu, hádáním tajemných zvuků, prolézáním pavučiny. Velkým zážitkem pro všechny bylo setkání se šílenými chemiky v jejich laboratoři, odkud se valila láva i dým.  Posledním a nejvíce „voňavým“ stanovištěm byly bláznivé kuchařky, které nabízely k ochutnání a hádání různé potraviny.  Lehce strašidelnou atmosféru dokreslovaly dekorace kostlivců, dýní, netopýrů a strašidel, svíčky a hudba, vycházející z nejedné třídy.  Deváťákům náleží velká pochvala za skvěle připravenou akci a dětem prvního stupně za odvahu.

— Mgr. Tereza Friedl —

9. 11. 2018 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Žákovský parlament

Volení zástupci tříd se scházejí jednou za měsíc v učebně 3.B. Svými názory, náměty a připomínkami mohou výrazně ovlivnit chod naší školy. Všechny třídy se zapojují do celoroční soutěže „O nejaktivnější třídu“. Žáci deváté třídy připravili pro děti z družiny moc pěkný Halloween. Ostatní třídy svoje akce pilně připravují. Body navíc mohou získat i za sběr starého papíru, který bude 15. a 16. 11.

Zástupci žákovského parlamentu :

5.A

Karolína Hříbová, Marek Perna

5.B

Lucie Lesáková, Adam Šikula

5.C

Eliška Nesejtová, Jakub Kafka

6.A

Nella Dorňáková, Kristýna Šťastná

6.B

Valérie Belková, Viktoriya Yuskovets

7.A

Adéla Borkovcová, Jáchym Šťasta

7.B

Michala Brzobohatá, Alena Stejskalová

8.A

Veronika Mejtská, Hynek Žebráček

8.B

Eliška Rampulová, Jiří Bezoušek

9.tř.

Sabina Bendová, Magdalena Merglová

 Předseda: Sabina Bendová

Místopředseda: Veronika Mejtská

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Helena Marholdová —

9. 11. 2018 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Sběr papíru

Ve dnech 15. 11. a 16. 11. 2018 se uskuteční sběr starého papíru. Odevzdávat se bude vždy od 7.00 do 7.50 za výdejnou obědů (vchod na školní pozemek). Všechny balíky musí být svázané! Děkujeme všem rodičům za podporu.

— Žákovský parlament —

9. 11. 2018 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Aktivní občané na výstavě „Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…“

Členové kroužku Aktivního občanství a sociálního rozvoje objevují nové věci, získávají informace, zažívají zábavu… Důkazem je naše poslední aktivita – návštěva výstavy na Špilberku. Zde jsme se seznámili se zajímavostmi z 1. světové války, prohlédli si množství exponátů a také se skvěle pobavili při fotografování v dobových kostýmech.

Náš kroužek probíhá jednou týdne, vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:20. Přihlásit se může každý, kdo má chuť něco vymýšlet, tvořit, podnikat.

— Mgr. Tereza Friedl —

8. 11. 2018 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Halloween ve školní družině

Je pro děti jako stvořený, protože se mohou vydovádět. V naší zemi nemá dlouhou tradici, dalo by se říct, že je to u nás „novodobý zvyk“. Málokdo však tuší, že se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně, jako je tomu dnes například v USA, tzn. s průvody strašidelných a děsivých masek.

 A tak to nějak vypadalo dne 31. 10. u nás v družince.  Strašidla i pozemské bytosti se nejdříve sešly na kouzelnickém představení, které pro nás připravil známý iluzionista Katonas. Kouzlilo se a čarovalo…všem se magické divadlo moc líbilo. Poté pouze na strašidla čekaly čarovné rébusy, kvízy a křížovky a pak už nic nebránilo tomu, aby se vydala na tajemnou stezku odvahy plnou strašidelných úkolů. Ale o tom už více ze článku od deváťáků, kteří stezku připravili;-).

— Radka Preslová —

8. 11. 2018 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Den plný strašidel v 1.A

Ve čtvrtek 1.11. se děti z 1.A změnily ve strašidelné postavičky. Ve třídě se najednou ráno zjevili kostlivci, čarodějové a čarodějnice, kouzelníci, čertíci, netopýři a různé strašidelné masky. Všichni se pustili do práce ve dvojicích, při které procvičovali učivo z českého jazyka a matematiky. Úkoly jim připravil například Tajemný duch, Lucifer, Toulavá kočka nebo Čarodějnice.

Všichni prošli tato stanoviště bez problémů a za splněné úkoly získali odměny.

— Mgr. Dana Bryksová —

5. 11. 2018 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Halloweenská dekorace

Žákyně 8. ročníků se v rámci pracovních činností s chutí pustily do tvorby halloweenské dekorace - celkem během hodiny vyřezaly tři dýně a namalovaly několik tematických obrázků. Dokonce vyzdobily i tabuli :-).

— Mgr. Kristýna Bednaříková —

26. 10. 2018 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva VIDA centra

Jeden z žáků 5.A celé třídě věnoval volný vstup do VIDA centra, a tak naší návštěvě nebránilo nic, než jen zamluvit volný termín. Program, který jsme si vybrali zněl: Mysli na smysly. Protože vyjmenovat smysly a smyslové orgány je pro nás hračkou, přemýšleli jsme nad tím, kolik máme v těle nervových buněk a dozvěděli jsme se třeba, že délka všech nervových vláken v těle je delší než cesta od Země na Měsíc.

Poté už jsme jen všechny naše smysly trénovali. Zkoušeli jsme rozluštit vůni deseti různých kelímků, chuť pěti tekutin, najít všechny rozdíly v obrázcích a v tajemných pytlíčcích po hmatu rozeznat předměty. Na posledním stanovišti skupinky přes sluchátka poslouchaly zvuky, které můžeme kolem sebe běžně slyšet, bez zrakového obrazu je pro nás ale obtížné je pojmenovat. Následovala vtipná scénka s cyklisty, která nám nastínila, jak vypadá závod Tour de France. A pak už jsme se věnovali jen řadě zajímavých exponátů. Pár odvážlivců si dokonce trouflo na kolo, jenž jelo na tenkém laně nad celou halou. VIDA centrum nás nezklamalo a návštěvu všem vřele doporučujeme.

— Mgr. Nikol Konečná —

24. 10. 2018 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|


© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru