KET — Key English Test « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » English »

KET


Školní rok 2017/2018

YLE, KET 2018

Vážení rodiče,

British Council - Britská rada představuje příručku o anglických jazykových zkouškách [PDF, 3,11 MB] pro rodiče žáků, kteří tyto mezinárodně uznávané zkoušky budou skládat. Na naší škole se jedná o YLE zkoušky a zkoušku KET for Schools. YLE zkoušky proběhnou 30. 5. 2018 a KET for Schools 26. 5. 2018. V této brožuře můžete najít některé důležité informace ke zkouškám, odpovědi na časté dotazy rodičů a náměty k procvičování. Věřím, že tato příručka bude pro vás užitečná.

— Mgr. Miroslava Žáková —

17. 3. 2018 | přečetlo 209 lidí | ↑ zpět nahoru

Anglické Cambridge zkoušky pro žáky ZŠ Řehořova a spolupráce s Britskou radou

Stalo se již tradicí, že na naší škole připravujeme talentované žáky ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka.  Od roku 2008 organizujeme výuku v kurzech, kde se děti ke zkoušce vždy dva školní roky připravují. Tyto kurzy úspěšně vedou naše učitelky anglického jazyka. Koordinátorkou celého programu je paní učitelka Mgr. Miroslava Žáková, kurzy dále vedou Mgr. Helena Marholdová, Mgr. Alena Girtová a Mgr. Magdalena Pařízková. Závěrečné zkoušky pořádá a zajišťuje na naší škole Britská rada – tzv. British Council.

Příprava žáků a jejich závěrečné zkoušky probíhají v několika úrovních. Jedná se o začátečníky, tzv. Starters (žáci ve věku 10-11 let). Další úrovní jsou mírně pokročilí, tzv. Movers (žáci ve věku 12-13 let) a potom úroveň Flyers (žáci ve věku 14-15l et). Pro nejvyšší věkovou kategorii Britská rada organizuje nejnáročnější Cambridge zkoušku, tzv. KET for Schools, kterou skládají naši jazykově nadaní žáci 8. a 9. ročníku.

Po úspěšném zvládnutí zkoušek žáci obdrží mezinárodně uznávaný certifikát z univerzity v Cambridge. Mnoho absolventů naší základní školy své certifikáty již má a mohou skládat další zkoušky ve vyšších úrovních. Za každým certifikátem se skrývá spousta poctivé práce žáků pod vedením našich učitelů angličtiny. Nezbytnou podmínkou pro získání certifikátu je samozřejmě i podpora ze strany rodičů.

Děkuji všem žákům, kteří Cambridge zkoušku již úspěšně absolvovali, za jejich nadstandardní činnost v době mimo vyučování a za skvělou reprezentaci naší školy. Děkuji kolegyním, které se snaží vést žáky ke komunikaci a porozumění v anglickém jazyce, usilují o to, aby se dokázali domluvit a získali dobré základy, na nichž mohou dále stavět. V neposlední řadě děkuji rodičům, že svým dětem získání certifikátu z hlediska financí umožňují.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

28. 2. 2018 | přečetlo 251 lidí | ↑ zpět nahoru

Cambridge zkoušky na ZŠ Řehořova v roce 2017

V minulém roce někteří žáci naší školy opět úspěšně složili mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka. Prokázali svoje znalosti v jazykových dovednostech jako je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a gramatické struktury a konverzace s rodilým mluvčím. Za své skvělé výsledky jim náleží certifikáty z univerzity v anglickém městě Cambridge.

Zkoušku na úrovni YLE Starters výborně zvládl žák 5. třídy, Petr Sláma a obdržel certifikát na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Ve vyšší úrovni, v úrovni A2 a B1 byli úspěšní žáci 9. ročníku, kteří skládali zkoušku KET for Schools. Jedná se o tyto žáky:  Nela Bartošková, Petra Borkovcová, Kamila Kellerová, Karolína Messnerová, Klára Posiřilová  a Jiří Rybář. Petra Borkovcová a Jiří Rybář zkoušku složili s vyznamenáním.  Všem úspěšným studentům gratulujeme a máme z jejich výsledků velkou radost.

Další kolo anglických Cambridge zkoušek pro děti proběhne ještě v tomto školním roce a to 26. 5. 2018 v úrovni Ket for Schools ( žáci 8.ročníku) a 30. 5.2018 v nižší úrovni, Starters, Movers a Flyers pro žáky 4.-7.ročníku. Všem, kdo se připravují na tyto zkoušky, držíme palce.

— Mgr. Miroslava Žáková —

5. 2. 2018 | přečetlo 290 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2016/2017

Cambridge zkoušky v ZŠ Řehořova

Dne 2. 6. 2016 proběhly v naší škole Cambridge zkoušky pro děti, tzv.  YLE zkoušky v kategorii Starters a Movers. Tyto zkoušky organizovala British Council, tj. Britská rada.  Zkoušky v kategorii Starters skládali žáci 4. a 5. tříd a v kategorii Movers žáci 6. a 7. tříd. Testovány byly čtyři jazykové dovednosti: čtení a psaní s porozuměním, poslech s porozuměním a konverzace v anglickém jazyce.  Všech 28 žáků složilo po dvouleté přípravě zkoušku s výborným prospěchem.  Certifikáty, které jsou vydávány přímo v Cambridge, jim budeme slavnostně předávat dne 12. 10. v aule školy za účasti rodičů a pozvaných hostů.

Někteří žáci 8. a 9. ročníku skládali rovněž Cambridge zkoušku, a to ve vyšší úrovni, v úrovni KET for Schools.  Také oni u této zkoušky uspěli a obdrželi certifikát z Cambridge v Anglii.

Všem úspěšným zájemcům o anglický jazyk srdečně blahopřejeme.

— Mgr. Miroslava Žáková, koordinátorka kurzů YLE ve škole —

30. 9. 2016 | přečetlo 396 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2015/2016

Cambridge zkoušky - YLE a KET for Schools

V tomto školním roce končí u nás ve škole dvouletý přípravný kurz ke Cambridge zkouškám z anglického jazyka. Zájemci z řad 4. - 9. ročníku mohou skládat závěrečné zkoušky.

Dne 28. 6. 2016 proběhnou zkoušky jazykové úrovně KET for Schools, ke kterým se přihlásili 4 žáci z osmé třídy a 2 žáci z deváté třídy. Mladší žáci budou mít možnost složit 2. 6. 2016 tzv. YLE zkoušky – Young Learners Exams. O tuto zkoušku projevilo zájem celkem 29 dětí z naší školy, z toho 16 v úrovni Starters a 13 v úrovni Movers.

Zkoušky organizuje Britská rada (British Council) na půdě naší školy. Žáci budou testováni v těchto dovednostech:  reading and writing (čtení s porozuměním), listening (poslech) a  speaking (řečový projev). Výsledky bude hodnotit univerzita v anglickém Cambridge, která následně vystaví všem zúčastněným závěrečné certifikáty. Všem zapojeným žákům naší školy budeme držet palce.

GOOD LUCK!              

— učitelky kurzů - Mgr. Žáková, Mgr. Marholdová, Mgr. Girtová, Mgr. Pařízková —

25. 5. 2016 | přečetlo 390 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2014/2015

Certifikáty z mezinárodních zkoušek v anglickém jazyce - YLE a KET for Schools

Ve čtvrtek 18.9. 2014 proběhlo na naší škole slavnostní předání certifikátů z Cambridge zkoušek. Akce se zúčastnili nejen žáci a jejich rodiče, ale rovněž někteří hosté. Za ÚMČ Brno Černovice přišla úspěšné žáky pozdravit paní místostarostka, Bc. Petra Quittová, za Odbor školství Magistrátu města Brna pan PhDr. Tomáš Jilčík a za British Council Mgr. Lada Pokorová.

Celý program moderovala v anglickém jazyce děvčata z 9.A, Lucie Poláková a Veronika Moravcová. V úvodu přítomné hosty uvítal ředitel školy., Mgr. Josef Binek. Mirek Pokorný z 9.B přítomným představil naši školu a krátce pohovořil o zkouškách, které žáci skládali. Dále následovalo vystoupení žáků prvního stupně, J. Kučerové,T. Rohovského a V. Zajíčka z 5.třídy a scénka v podání žáků 8. ročníku, G. Balda a V. Kosa. Všechna vystoupení i moderování probíhala v angličtině.

Na závěr byly předány certifikáty žákům ze zkoušek YLE a KET for Schools. Všech 28 žáků, kteří zkoušky absolvovali, obdrželi za své skvělé výsledky certifikát z univerzity Cambridge, v Anglii.

CONGRATULATIONS ON PASSING THE EXAM !!

— Mgr. M. Žáková, Mgr. A. Girtová —

29. 9. 2014 | přečetlo 608 lidí | ↑ zpět nahoru

Slavnostní předání certifikátů z Cambridge zkoušek

Ve čtvrtek 18. 9. 2014 budeme předávat žákům naší školy certifikáty z Cambridge zkoušek. Slavnostní předání proběhne v sále v 5. patře, začátek je v 16.00 hodin.

Tyto zkoušky z anglického jazyka skládalo v červnu 2014 celkem 32 žáků, z toho 4 žáci z jiných brněnských škol. Zkouška probíhala ve všech úrovních YLE - Starters, Movers a Flyers. Všichni naši žáci náročnou zkoušku zvládli, většina z nich na výbornou. Velmi úspěšní byli i dva starší žáci, kteří složili zkoušku KET for Schools s vyznamenáním a Univerzitou v Cambridge jim byla uznána jazyková úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Všem úspěšným účastníkům kurzu gratulujeme.

WELL DONE! EXCELLENT!

— Za tým vyučujících Mgr. Miluše Hlaváčková, Mgr. Miroslava Žáková, Mgr. Alena Girtová —

9. 9. 2014 | přečetlo 572 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2013/2014

Cambridge zkoušky na ZŠ Řehořova

Talentovaní žáci z anglického jazyka navštěvují na naší škole Cambridge kursy, kde se připravují ke složení zkoušky v různých úrovních. Tyto kursy jsou dvouleté a jsou pořádány pod záštitou Britské Rady – British Council.

AJ učíme podle Oxfordských učebnic a trénujeme všechny jazykové úrovně, potřebné ke zkoušce, tj. čtení s porozuměním, poslech, gramatické struktury a mluvení.  Kursy pořádáme již šestým rokem a ve školní, roce 2013-14 končíme další dvouleté běhy. Jazykové kursy budou zakončeny složením Cambridge zkoušky na úrovních YLE Starters, Movers, Flyers. Tyto kursy odpovídají jazykovým znalostem na úrovni A1 podle společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Starší žáci, kteří jsou velmi šikovní, mohou skládat zkoušku KET for Schools. Tato zkouška odpovídá úrovni A2, podle již zmíněného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Zkoušky se uskuteční v měsíci červnu. Po úspěšném zvládnutí zkoušky žáci obdrží příslušný certifikát z Cambridge University v Anglii. Všem, kteří se zkoušek zúčastní, držíme palce.

— Mgr. M.Hlaváčková, Mgr. M. Žáková, vyučující kursů —

21. 1. 2014 | přečetlo 643 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru