Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2016/2017 « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » novinky »

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2016/2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2016/2017 stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky do 15. března 2016.  Každý žák obdrží 2 formuláře přihlášek ve škole.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Zápisový lístek

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2016/17

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:
 • 2 přihlášky (nové formuláře)
 • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30. 11.2015
 • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31. 10.2015
 • talentové zkoušky - leden 2016
 • i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

Termíny přijímacích zkoušek: (nepilotní)

 • 22.-30. 4. 2016 (v 1. kole nejméně 2 termíny přijímacích zkoušek)

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI KONÁNÍ JEDNOTNÉHO TESTU V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Seznam středních škol, kde se budou konat jednotné testy, je k dispozici na jednotlivých krajských úřadech, neboť pilotní ověřování se koná ve středních školách, které se k němu  prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 15. října 2015

Centrální databázi středních škol (všech zřizovatelů), v nichž se konají jednotné testy, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) v listopadu 2015 na http://www.cermat.cz/.

Ředitel střední školy, která se přihlásila do pilotního ověřování, uvádí tuto skutečnost při vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna 2016.

Kdy a kde se konají jednotlivé testy?

Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první. V případě, že škola v prvním pořadí není do pilotního ověřování přihlášena, koná uchazeč jednotné testy ve stejném termínu ve škole uvedené v druhém pořadí. Jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu testů, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu testů společném pro všechny obory vzdělání – viz tabulka:
studiumřádný termín testůnáhradní termín testů
čtyřleté15. 4. 201613. 5. 2016
šestileté a osmileté18. 4. 201613. 5. 2016

Termíny testů uvedené ve vyhlášení pilotního ověřování nelze zaměňovat s termíny zkoušek konaných podle § 60 odst. 2 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, nebo s náhradním termínem přijímací zkoušky podle § 60 odst. 11 školského zákona.

Organizace přijímacího řízení

 • nový formulář přihlášky – dvě školy na jednom formuláři
 • pilotní ověřování jednotných přijímacích zkoušek
  Obecná pravidla pro vyplnění termínů přijímací zkoušky:
  • pilotní škola – jen test ČJ + M; termín se nevyplňuje
  • pilotní škola– test ČJ, M + vlastní zkouška; vyplňuje se termín jen pro vlastní zkoušku (22. - 30. 04.2016)
  • nepilotní škola – vlastní zkoušky; vyplňuje se termín pro vlastní zkoušky (22. - 30. 04. 2016)
  Zápisové lístky:
  vydává – základní škola – krajský úřad (příslušný podle místa trvalého pobytu)
 • náhradní zápisový lístek
 • odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění nebo doručení) rozhodnutí
 • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání)

Odvolací řízení:

ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy (je možné zaslat poštou i poslední den lhůty)

Další kola přijímacího řízení:

 • počet kol přijímacího řízení není omezen
 • zcela v režii střední školy (stanovení počtu volných míst, kritérií, termínů)
 • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka)
 • SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

Přehled volných míst na SŠ:

 • po 1. kole přijímacího řízení bude přehled volných míst na středních školách všech zřizovatelů zveřejněn na www.jmskoly.cz
 • SŠ zveřejní volná místa: ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

Pilotní ověřování přijímacího řízení TESTY:

Základní rysy testů

 • jednotné pro danou věkovou kategorii
 • jednotné pro každé kolo testování
 • metoda administrace zkoušek: tužka – papír (testový sešit a záznamový arch)
 • jednotné předměty – český jazyk a literatura, matematika a její aplikace

Základní rysy testů:

 • otevřené a uzavřené testové úlohy
 • každý test ohodnocen max. 50 body
 • každý test 60 minut
 • pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami nebude v rámci pilotního projektu připravováno modifikované zadání (ředitel SŠ může rozhodnout na základě posudku školského poradenského zařízení zejména o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování testů)

Rozsah testů:

Kde můžete získat základní informace k výběru střední školy?

 • V každoročně aktualizovaných publikacích:
  Atlas školství – žáci obdrželi
  propagační letáky a brožury středních škol
 • Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří
 • Návštěvou Veletrhu středních škol- Brněnské výstaviště, Pavilon G, ve dnech 20. – 21.11.2015
 • U výchovné poradkyně v ZŠ - konzultační hodiny VP pro rodiče: středa 14:00 – 14:45
 • Na webových stránkách středních škol a dalších institucí

Vydávání zápisových lístků pro rodiče žáků 9. ročníku se uskuteční v lednu 2016 v době hovorových hodin v 9. třídě. Datum bude upřesněno v žákovských knížkách.

Užitečné odkazy: 

Další dotazy a informace ohledně přijímacího řízení můžete posílat na mailovou adresu výchovné poradkyně: mzakova9@gmail.com.

Přeji Vám i Vašim dětem hodně štěstí při výběru střední školy.

— Mgr. M. Žáková, výchovná poradkyně —

17. 11. 2015 | přečetlo 1201 lidí | ↑ zpět nahoru© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru