Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019 « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » novinky »

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018. Do oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají nejpozději do 30. listopadu 2017.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu (viz www.msmt.cz). Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Přijímací řízení

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou oborů s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení. Termín konání jednotné zkoušky je 12. a 16. dubna 2018 (čtyřleté obory vzdělání) a 13. a 17. dubna 2017 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2018. Přípravu jednotných testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení řídí Centrum pro zjištování výsledků vzdělávání. Ředitel střední školy může rovněž rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušky se v prvním kole pro obory s maturitní zkouškou konají v období od 12. do 28.dubna 2018. Pro ostatní obory vzdělání se konají od 22. do 30.dubna 2018.

Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel střední školy pro první kolo do 31. ledna 2018. Pro další kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Ředitel střední školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení podle:

 1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 2. výsledků jednotné zkoušky
 3. výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
 4. případně dalších skutečností (např. výsledky soutěží, olympiád, speciální certifikáty apod.)

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu

1/ Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů v termínu od 22.dubna do 30.dubna 2018. U nepřijatých odešle rozhodnutí o nepřijetí nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům v tomtéž termínu.

2/ V případě oborů s maturitní zkouškou ředitel střední školy ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru studia potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na niž byl přijat na základě odvolání.

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Talentové zkoušky se konají v termínu od 2. do 15. ledna 2018. Informace o kritériích přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel příslušné školy do 31.října 2017. Ředitel zašle sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilého uchazeče nejpozději do 20. ledna 2018. V případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února 2018.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí v období od 5. února do 15. února 2018.

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Talentová zkouška se koná v období od 15. ledna do 31. ledna 2018. Jednotná přijímací zkouška se v tomto oboru nekoná.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele příslušné střední školy k odboru školství krajského úřadu.

Odvolání by mělo obsahovat:

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče
 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy
 • důvody odvolání
 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce
 • datum a podpis zákonného zástupce

Zápisové lístky budou na naší škole vydány zákonným zástupcům na třídních schůzkách v měsíci lednu 2018. Vyplněné přihlášky ke studiu na střední škole je potřeba odevzdat výchovné poradkyni (vzhledem k únorovému termínu jarních prázdnin) co nejdříve, nejpozději však do pátku, 2. února 2018, tedy ještě před jarními prázdninami.

Bližší informace k přijímacímu řízení budou podány pro rodiče žáků 9. tříd během třídních schůzek dne 13. 11. 2017. Pro ostatní během konzultačních hodin a nebo dle individuální domluvy.

— Mgr. M. Žáková, výchovná poradkyně —

7. 11. 2017 | přečetlo 365 lidí | ↑ zpět nahoru© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru