Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • pondělí 15,00 - 16,00 hod;
 • středa 16,30 - 17,30 hod;
 • čtvrtek 15,30 - 16,30hod;
 • pátek 16,00 - 18,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

23. 10. 2018 | přečetlo 2 lidí | ↑ zpět nahoru

Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Ve školním roce 2017/2018 statutární město Brno zahájilo realizaci projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“ v hodnotě téměř 6 000 000 Kč. Nositelem projektu je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o investiční projekt, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu města.

V rámci projektu město pořizuje 53 interaktivních tabulí, které jsou instalovány do odborných učeben zapojených škol. V zapojených školách jsou tabule umístěny do učeben přírodovědných předmětů, cizích jazyků, informatiky a na několika školách také do učeben polytechnické výuky.

Do projektu je zapojeno 14 základních škol zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi, které musely splnit podmínky bezbariérovosti stanovené v IROP. Zapojila se i naše škola. Díky účasti v projektu jsme získali 2 interaktivní tabule – do učebny cizích jazyků a do učebny informatiky. Tabule budou využívány nejen pro výuku, ale i v odpoledních hodinách v rámci zájmového vzdělávání našich žáků.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

22. 10. 2018 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Příprava salátů

Kluci a holky z osmých ročníků zahájili letos pracovní činnosti přípravou studených pokrmů z ovoce a zeleniny. Nejčastěji šlo o ovocné a zeleninové saláty, některé skupiny si však nachystaly i složitější recepty, např. nepečený dort. Žáci vzorně spolupracovali nejen při přípravě jídla, ale i při jeho konzumaci.

— Mgr. Kristýna Bednaříková —

18. 10. 2018 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Den s dráčkem Podzimáčkem v 1.A

V pondělí  15.10. jsme prožili první projektový den. Ve třídě na nás čekal dráček Podzimáček, který nám přinesl 5 podzimních úkolů. Úvodem jsme si řekli, co víme o podzimu a potom se pustili do prvního úkolu. V českém jazyce jsme vybírali, lepili a vykreslovali obrázky patřící k podzimu a třídili obrázky podle počátečního písmene. V matematice jsme si s dráčkem Podzimáčkem zopakovali geometrické tvary a z různě velkých trojúhelníků sestavili dráčka. Projektový den jsme ukončili kreslením dráčka voskovým pastelem a dozdobením barevným papírem. Každý úkol byl odměněn sladkým bonbónkem, které nám poslali rodiče. Moc děkujeme!

— Mgr. Dana Bryksová —

16. 10. 2018 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Přírodovědný klokan 2018

Ve čtvrtek se 22 žáků 8. a 9. ročníku zúčastnilo letošního ročníku soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Žáci měli celkem 40 minut na zodpovězení otázek týkajících se přírodopisu, zeměpisu,
fyziky, chemie a matematiky. 

Otázky byly ohodnoceny 3, 4 nebo 5 body. Součást řešení byla ale také strategie. Neobvykle se totiž v této soutěži za každou špatnou odpověď 1 bod odečítá. A kdo se s těmito podmínkami vypořádal nejlépe, si můžete přečíst v tabulce níže.

1. místo ZDRÁHAL Karel 8.A 62 bodů
2. místo ŠVÁSTA Kristian 9. tř. 54 bodů
3. místo ŠAFRÁNEK Tomáš 9. tř. 54 bodů
4. místo FELKL Marek 8.B 54 bodů

Všem zúčastněným gratulujeme k úspěšnému zvládnutí zadání a těm nejlepším přejeme – jen tak dále.

— Mgr. Veronika Foralová —

15. 10. 2018 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Poprvé do školy - poprvé do knihovny

Na začátku října byli prvňáčci v místní knihovně pasováni na čtenáře. Přivítala nás knihovnice Marta Smejkalová se studentem knihovnictví Janem a starosta MČ Brno-Černovice Pavel Blažík. Děti prošly testem, jak se správně ke knihám chovat a prohlédly si prostory knihovny. Pan starosta malé čtenáře pasoval na rytíře knih. Student Jan připínal pamětní placky a předal dětem informace o bezplatné registraci, kterou si společně s rodiči mohou přijít během měsíce října do Knihovny Jiřího Mahena vyřídit. Na závěr si děti poslechly příběh z knihy Zlobilky od Martiny Drijverové.

— Dana Sekaninová —

15. 10. 2018 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Automat na zdravou výživu

I tento školní rok mohou žáci naší školy využívat automat na dotované mléko a další zdravé výrobky z projektu Happysnack. Automat se nachází ve vestibulu školy. Pozor, karty z minulého roku mají omezenou platnost. Všichni žáci budou dostávat na tento školní rok nové. Letos jsou tyto karty zcela anonymní, jsou odlišeny pouze číslem. Všechny informace k tomuto projektu najdete na www.happysnack.cz, požadavky na převedení kreditu, dohledání plateb či ztráty hesla posílejte i s číslem karty na info@happysnack.cz.

Dodávky mléka a ovoce zdarma budou probíhat stejně jako v loňském roce. Tento projekt pomáhá k rozvíjení návyků zdravého stravování u dětí.

— Mgr. Gabriela Marošová —

4. 10. 2018 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Malí výtvarníci z 1.A.

S velkým nadšením jsme se pustili od začátku školního roku do práce.  A to nejen v českém jazyce, kde už čteme první slabiky a slova, v matematice, kde porovnáváme čísla a počítáme do 3, ale také ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech.

Už jsme zvládli vyrobit barevné chobotničky, pestrá jablíčka, podzimně zbarvené listy a vypluli jsme poskládanými loďkami do Prvňáčkova moře.

— děti 1.A, Mgr. Dana Bryksová —

4. 10. 2018 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Brno hraje volejbal

Volejbalové centrum mládeže Brno ve spolupráci s Jihomoravským Krajským volejbalovým svazem představuje projekt přípravek se zaměřením na sportovní výchovu s orientací na volejbal. Projekt navazuje na projekt MŠMT „Hodina pohybu navíc“.

Projekt probíhá na ZŠ Brno, Řehořova 3 ve středu 16:30–17:30 a čtvrtek 15:30–16:30. Tréninky probíhají od 17. září 2018 do 30. června 2019 formou dvou hodinových tréninkových jednotek týdně pro skupinu dětí ve věku 7-12 let, pod odborným dohledem trenérů se zkušenostmi s výchovou mládeže.

Přihlášku a další informace naleznete na adrese www.brnohrajevolejbal.cz.

Plakát ke stažení ve formátu .pdf (844 kB).

— Mgr. Zdeněk Janoušek, koordinátor projektu —

25. 9. 2018 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva Knihovny Jiřího Mahena - autorské čtení Zdeňka Železného

V úterý 18. září  navštívily třídy 2.B a 3.A místní pobočku KJM.

V rámci projektu Jižní Morava čte nás čekal velmi zajímavý program – autorské čtení spisovatele Zdeňka Železného.

Při besedě s autorem jsme se dozvěděli, jaká je cesta knihy od prvotního nápadu autora přes nakladatele, redaktora, grafika, ilustrátora, korektora, tiskaře až k samotnému čtenáři.

Děti upoutalo autorské čtení veselých básní a říkanek z knih, např. Dívej se kolem, Pěkně podle abecedy, Slovní hrátky se zvířátky a jiných.

Na závěr autor připravil poučné maňáskové představení, které bylo plné humoru a vtipných veršů.

Všichni žáci byli z návštěvy knihovny nadšeni a těší se na další společná setkání.

— Mgr. Bohdana Zapletalová, Mgr. Alena Girtová —

20. 9. 2018 | přečetlo 34 lidí | ↑ zpět nahoru

Kroužky pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, dovolujeme si vám představit nabídku kroužků pro děti na právě začínající školní rok.

název ročník vyučující den čas
YLE – Starters 3. Alena Girtová pondělí 13.10-13.55
Český jazyk 9. Tereza Friedl pondělí 14.00-14.45
YLE – KET 8. Helena Marholdová pondělí 14.00-14.45
YLE – KET 7. Miroslava Žáková pondělí 14.00-14.45
Fotbálek 1.-4. Radmila Preslová pondělí 14.00-15.00
Deskové hry 6.-9. Vilém Nejezchleb pondělí 14.00-15.30
Věda nás baví 2.-5. Věda nás baví o.p.s. pondělí 15.00-16.00
Ragby 1.-6. Ragby Brno pondělí 15.30-17.00
Ragby 7.-9. Ragby Brno pondělí 17.00-18.30
Úpolové sporty, judo 1.-9. Jiří Bačovský pondělí 16.00-17.30
YLE - Movers 5. Helena Marholdová úterý 12.45-13.30
Flétna 1.-4. Jana Škrdlová úterý 13.15-14.00
Náboženství 1.-5. Gabriela Marošová úterý 13.50-14.35
Moderní gymnastika 1.-4. Monika Ferencová úterý 15.30-16.30
Parkur 1.-9. externista úterý 15.30-17.00
Lidový tanec 1.-9. Helena Marholdová úterý 17.30-18.30
YLE Starters 4. Magdalena Pařízková středa 13.00-13.45
YLE Starters 3. Alena Girtová středa 13.10-13.55
Kondiční box 1.-9. Vilém Nejezchleb středa 13.40-14.25
Historicko-expediční 7.-8. Marcela Marková středa 14.00-15.00
Atletika 1.-5. VSK MU Brno středa 15.00-16.00
Zumba®Kids jr 2.-7. Monika Vogelová středa 15.20-16.05
Divadýlko 1.-4. Radmila Preslová středa 15.30-16.30
Ragby 1.-6. Ragby Brno středa 15.30-17.00
Volejbal 2.-6. VCM Brno středa 16.30-17.30
Ragby 7.-9. Ragby Brno středa 17.00-18.30
Kondiční box 1.-9. Vilém Nejezchleb čtvrtek 7.00-7.50
Keramika 1.-9. Bohdana Zapletalová čtvrtek 13.30-15.00
Matematika 9. Magdalena Neplechová čtvrtek 14.00-14.45
YLE - Movers 6. Miroslava Žáková čtvrtek 14.00-14.45
Tanec (Street dance) 7.B Magdalena Pařízková čtvrtek 14.00-15.00
Volejbal 2.-6. VCM Brno čtvrtek 15.30-16.30
Úpolové sporty, judo 1.-9. Jiří Bačovský čtvrtek 16.30-18.30
Lidový tanec 1.-9. Helena Marholdová čtvrtek 17.30-18.30
Kondiční box 1.-9. Vilém Nejezchleb pátek 14.00-15.00
Atletika 1.-5. VSK MU Brno pátek 15.00-16.00
Spolek přátel umění 7.-9. Tereza Friedl 1× měsíčně
Historicko-expediční 6.-9. Marcela Marková víkendy 1× měsíčně

14. 9. 2018 | přečetlo 41 lidí | ↑ zpět nahoru

Ragby - olympijský týmový sport pro kluky i holky

Ragby akademie Brno startuje rozvojový projekt pro děti na travnatém hřišti v areálu SŠ Charbulova.

Tréninky:

Děti 6-12 let v pondělí a ve středu od 15:30 do 17:00. Akademie nabízí možnost vyzvednutí dětí z družiny a přesun pod dohledem trenéra na hřiště.

Děti od 12 let v pondělí a ve středu od 17:00 do 18:30.

Rodiče, kteří budou chtít sledovat své děti při tréninku na hřišti, jsou vítáni.

Všestranná tréninková příprava je zaměřena na zážitek ze hry, rozvoj týmového ducha a smyslu pro fair-play, protože ragby je skvělý sport s jedinečným způsobem budování hodnot.

Začněte s námi! Přihlašte se a najděte si nové kamarády na hřišti!

WWW: www.rabrno.cz

Email: info@rabrno.cz

14. 9. 2018 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní družina - organizace školního roku 2018/2019

K 3. září 2018 bylo do školní družiny přijato celkem 180 dětí. Děti byly rozděleny do šesti oddělení, která mají svá specifika (děti z 3.B byly rozděleny do čtyř oddělení):

 • I. odd. 2.B + 3.B, vych. Monika Ferencová: PO, PA - ranní provoz
 • II. odd. 1.B + 3.B, vedoucí vych. Radmila Preslová, ÚT - ranní provoz
 • III. odd. 1.A + 3.B, vych. Dana Sekaninová, ČT - ranní provoz
 • IV. odd. 2.A + 3.B, vych. Lenka Kobylková, ST - ranní provoz
 • V. odd. 4.A + 4.B, vych. Tereza Čechová
 • VI. odd. 3.A + 3.C, vych. Anna Nováková

Ranní družina probíhá od 6.30 do 8.00 hod, ve čtvrtek do 9.00 hod. Odpolední provoz ŠD je od 11.30 do 17 hod.

Děti z V. a VI. oddělení jsou umístěny prostorách školních tříd (přízemí školy), kde provoz probíhá pouze do 15 hod., poté jsou děti převedeny do objektu školní družiny (nad jídelnou). K vyzvedávání dětí slouží zvonková tabla u bočního vchodu školy (vstup do ŠD a jídelny).

V době od 14 do 15 hod. probíhá činnost ŠD na školním hřišti (vstup brankou z přilehlého parku). Po dobu rekonstrukce školního hřiště budeme navštěvovat areál za Střední školou potravinářskou Charbulova. O vyzvednutí dítěte v tuto dobu musí být vychovatelka vždy předem informována.

Seznam věcí do ŠD:

Tekuté mýdlo, papírové kapesníky, sada barevných papírů, sada výkresů A4, 10 výkresů A3, 2x fixy, 2x tuhé lepidlo, modelína (jen 1. tř.), láhev sirupu.

Hlavním cílem vzdělávacího programu školní družiny je činnost:

 • odpočinková - slouží k odstranění únavy (klidové hry)
 • rekreační - slouží k regeneraci sil (hry rušnější)
 • zájmová - rozvíjí osobnost dítěte (činnost výtvarná, pracovně technická, hudební, pohybová, společensko-vědní a společensko-prospěšná)
 • pobyt na čerstvém vzduchu - využíváme školní hřiště a zahradu.

Během celého školního roku probíhá činnost i ve třech kroužcích:

 • Po - Fotbálek 14.00 - 15.00 hod (školní hřiště, tělocvična)
 • ÚT - Základy moderní gymnastiky 15.30 -16.30 hod (5. patro školy)
 • ST - Divadýlko 15.30 - 16.30 hod ( II. odd. ŠD)
 • ČT - Šikovné ručičky 15.30- 16.30 hod (IV. odd. ŠD)

Poplatek za školní družinu (100 Kč/měsíc) uhraďte ve dvou splátkách, a to 400 Kč (září - prosinec: uhradit do konce září) a 600 Kč (leden-červen: uhradit do konce ledna) na účet školy 66232621/0100 - do předmětu uvést jméno dítěte, třídu a účel platby.

— Radmila Preslová —

12. 9. 2018 | přečetlo 54 lidí | ↑ zpět nahoru

Judo wrestling club Brno 2018/2019

Dobrý den.

Chtěli bychom oznámit zahájení dalšího roku činnosti oddílu JUDO na zdejší škole a nábor nových zájemců o tento olympijský sport. Rádi přivítáme mezi sebou jak kluky, tak holky s chutí naučit se něco nového, zacvičit si a dokázat sobě i druhým, že něco dokáží.

Zahajujeme  6. 9. 2018 a cvičíme v pondělí  16:00 - 17:30 a ve čtvrtek  16:30 - 18:00 v tělocvičně školy.

Neváhejte a přijďte se svými dětmi vyzkoušet, zda jim bude tento sport vyhovovat a zalíbí se jim. Nemějte ani obavu, pokud je Vaše dítě na svůj věk příliš velké nebo drobné. To co u ostatních sportů bývá komplikací je u sportů rozdělených na věkové a hmotností kategorie jako je JUDO výhodou. Přijďte za námi na trénink pro další informace, rádi Vás přivítáme.

Děkujeme vedení školy za podporu a těšíme se na další spolupráci.

— Bc. Jiří Bačovský, trenér —

24. 8. 2018 | přečetlo 49 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2490 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru