Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3

logo projektu

V naší škole byla koncem října úspěšně ukončena realizace projektu s názvem „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3“. Jedná se o integrovaný projekt Brněnské metropolitní oblasti ve vazbě na specifický cíl 2.4 IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Celkové náklady projektu činily 9 778 644,82 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 9 329 464 Kč (85 % ze způsobilých výdajů bude poskytnuto z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % ze státního rozpočtu ČR, na dofinancování 10 % se rovným dílem podílely statutární město Brno a městská část Brno – Černovice). Nositelem projektu byla městská část Brno – Černovice. Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2017, termín ukončení byl stanoven na 31. 10. 2019. Udržitelnost projektu je 5 let.

Výstupy projektu: vybudování nové multimediální jazykové učebny, modernizace odborné učebny přírodních věd, učebny informatiky, jazykové učebny a univerzální dílny. Díky projektu byla vyřešena i vnitřní konektivita školy, která nyní splňuje Standard konektivity základních škol stanovený MŠMT. Všechny realizované učebny byly vybaveny novým nábytkem, moderní projekční technikou, IT technikou a nejnovějšími učebními pomůckami.

Multimediální jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 24 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory
 • Vybavení pro výuku cizích jazyků (jazyková laboratoř, software)
 • Stoly s výsuvným mechanismem pro monitory

Učebna přírodních věd:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • Vizualizér Lumens DC 193 (2 ks)
 • Učitelský PC se 2 monitory + USB mikroskop
 • Horizon Energy Box (2 ks)
 • Sada senzorů PASCO Sensorium 2 (11 ks)
 • Žákovské konvertibilní notebooky HP s operačním systémem Windows 10 (27 ks) + dokovací stanice
 • Žákovské mikroskopy ZM 8 (10 ks) + učitelský mikroskop MOTIC RED - 130

Učebna informatiky:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 30 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory

Jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android + učitelský PC

Univerzální dílna:

 • Soustruh na dřevo UNIMAT 1
 • Stojanová vrtačka UNIMAT 1
 • Horizontální frézka ML – UNIMAT ML
 • Lupínková pilka UNIMAT 1

Je potěšující, že se nám díky projektu podařilo významně povýšit kvalitu vybavení našich odborných učeben. Díky moderní technice a novým učebním pomůckám se výuka pro žáky jistě stane zábavnější a bude více efektivní.

Rád bych za celý tým pedagogických pracovníků poděkoval vedení MČ Brno – Černovice za úspěšné zvládnutí projektu, především 1. místostarostce Mgr. Šárce Korkešové - projektové manažerce, statutárnímu městu Brno za finanční podporu, Odboru implementace evropských fondů (OIEF) za kvalitní vedení projektu, a v neposlední řadě všem firmám, které projekt realizovaly: UNIS COMPUTERS, a.s. – oblast IT, Izolservis, spol. s r.o. – stavební část, Mgr. František Vlasák – nábytkové vybavení + vybavení učeben, Profimedia s.r.o. - učební pomůcky.

Video k modernizaci učeben (MP4, 165 MB)

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

21. 11. 2019 | přečetlo 39 lidí | ↑ zpět nahoru

4.B + 5.B pomáhala s péčí o veřejný prostor

Minulý měsíc probíhaly před školou poslední úpravy po rozsáhlé rekonstrukci. 5. B pomáhala Veřejné zeleni města Brna při výsadbě květinového záhonu a 4. B se zapojila s organizací Rezekvítek do výsadby dvou stromů vedle vchodu do školy. Všechny aktivity plnily děti s nadšením. Těšíme se na jaro, až uvidíme, jak vše krásně roste a kvete.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová —

3. 12. 2019 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Nový web k výběru střední školy v JMK

Webové stránky Vyberskoly.cz poskytují veškeré informace související s tranzitem žáka ze základní na střední školu. Web přináší přehledně strukturované informace praktického charakteru, které jsou spojeny s otázkami přechodu ze základní školy na střední (vyplňování přihlášek, informace o jednotné přijímací zkoušce, problematika zápisového lístku apod.) Kromě toho obsahuje i databázi všech středních škol JMK korespondující s jeho tištěnou verzí.

— vedení školy —

26. 11. 2019 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Konec platnosti loni vydaných karet Happysnack

Vážení rodiče,

dne 30. 11. 2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018). Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy dobitím kreditu!

Platnost karet lze prodloužit projevením zájmu, tedy dobitím kreditu v min. výši 10 Kč. Tento kredit není žádný poplatek, celá jeho výše se využije pro nákup zdravých svačinek ze školního automatu Happysnack.

Více info na webových stránkách www.happysnack.cz.

— Kolektiv Happysnack —

26. 11. 2019 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Cesta ke svobodě

Cesta ke svobodě byla vždy trnitá, ať se to týkalo válečných konfliktů nebo nenásilných revolucí, jako byla třeba ta „Sametová“. Cílem „ Dne veteránů“, který se na naší škole stal již tradicí, bylo připomenout si ty, kteří za svobodu bojovali.

11. listopad se slaví v celém světě na připomínku válečných veteránů, v České republice je připomínán od roku 2001. Datum 11. 11. je symbolické, protože tohoto dne v 11 hodin skončila 1. světová válka, celosvětový konflikt, o kterém si všichni mysleli, že se již NIKDY nebude opakovat. Bohužel se mýlili.

A aby si i žáci Řehořky uvědomili, co s sebou války přinášejí, dozvěděli se v 1. části našeho slavnostního dne o historii svátku a o vojácích české armády, kteří sloužili od 1. světové války až do dnešních dnů, například na misích v Afganistánu. Výzdobu 5. patra také doplňovaly vlčí máky, symbol Dne válečných veteránů.

Druhá část programu souvisí se zařazením naší školy do projektu Příběhy bezpráví. Tématem letošního roku bylo 30. výročí Sametové revoluce. Protože většina osmáků a deváťáků nemá o této události velké povědomí, dozvěděli se základní informace z prezentace paní učitelky Markové. Poté následoval filmový příběh Karla Strachoty zachycující události celého roku 1989 – Z deníku Ivany A.

Aby si mohli žáci informace doplnit a utřídit, bylo důležité svědectví pamětníka. Tím byl obyvatel Černovic, pan Henrik Princ, který prožíval revoluční období v Polsku a jako zaměstnanec gdaňských loděnic byl zakládajícím členem Solidarity a blízký spolupracovník Lecha Walesy. Děti tak mohly porovnat události obou zemí a ptát se na věci, které je zajímají. Nakonec vše, co si zapamatovaly, zapsaly do posterů. A že toho bylo celkem dost, dosvědčují postery vystavené v hale naší školy.

— Mgr. Marcela Marková —

23. 11. 2019 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Barevný podzim ve 2.A

Ve čtvrtek 14.11. jsme si v rámci projektového dne zopakovali vše, co víme o podzimu. Vybírali jsme obrázky, které patří k podzimu, řešili podzimní hádanky a rébusy. V rámci českého jazyka jsme určovali počty slabik ve slovech, v matematice rýsovali přímé čáry a vytvořili dráčka a v prvouce jsme si připomněli zvířátka ve volné přírodě.  Jednotlivé úkoly jsme vypracovávali buď samostatně, nebo si pomáhali ve skupinové práci a odměnou byl sladký bonbónek. V závěru dopoledne jsme vyrobili barevné podzimní paraplíčka.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

15. 11. 2019 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Potrápili jsme své mozkové závity

V úterý 12. listopadu se členové Klubu zábavné logiky a deskových her spolu s dalšími dětmi ze školní družiny vypravili na výstavu „Svět hlavolamů“ do Letohrádku Mitrovských. Děti si měly možnost exponáty nejenom prohlédnout, ale i vyzkoušet. Vyndat ježka z klece, projet bludištěm, vyzkoušet „retrohlavolamy“ jako je Rubikova kostka, had či Babylonská věž. Dřevěné, kovové nebo plastové hlavolamy různých velikostí a řadu hádanek a rébusů. Děti si hravou formou procvičily bystrost, logické myšlení, paměť i týmovou spolupráci a hlavně trpělivost.

— Dana Sekaninová —

14. 11. 2019 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • středa 16,30 - 17,30 hod;
 • středa 20,00 - 21,00 hod;
 • čtvrtek 18,00 - 20,00 hod;
 • pátek 16,00 - 18,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

13. 11. 2019 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Domácí mazlíčci ve 2.A

Ve středu  13.11.  nám  do třídy přibyli noví spolužáci. V rámci učiva prvouky – Péče o domácí mazlíčky, s námi prožili dopoledne agama Ludvík, křečci Julča a Bezzubka a o velké přestávce se za námi přišla podívat kočička Anika.  Se všemi zvířátky bylo ve třídě veselo.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

13. 11. 2019 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Halloween ve školní družině

Spolu s žáky 9. tříd jsme pro nebojácné děti ze školní družiny uspořádali strašidelnou stezku odvahy, která lemovala všechna patra školy. Sraz strašidel byl v prostorách školní družiny, kde na všechny čekal rébus v podobě křížovky a rozdělení do skupin. Poté se strašidla vypravila výtahem do 4. patra a vše mohlo začít…projít potmě labyrintem, najít předměty ve sklenicích s neurčitým obsahem, poskládat obrázek, projít strašidelné šatny. Za splnění úkolů si vysloužily sladkost a puzzle, ze kterých na konci stezky poskládaly obrázek.

Děkujeme deváťákům za skvělý zážitek :-).

— Radka Preslová —

12. 11. 2019 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva komunitního centra pro válečné veterány

 V rámci vzpomínkových akcí ke Dni válečných veteránů a obětí válek využila 9. A příležitost a navštívila KCVV, které má za úkol nejen připomínat válečné hrdiny, ale především pomáhat vojákům, kteří se vrací z misí, vrátit se do běžného života.
V komunitním centru nás přivítal Roman Kopřiva, který se účastnil několika vojenských misí, mimo jiné také v Afgánistánu. Seznámil nás s činností centra, s životem vojáků na zahraničních misích a trpělivě odpovídal na naše zvídavé dotazy. Pro lepší představu jsme zhlédli krátký film natočený přímo vojáky v Afgánistánu a také jsme si mohli vyzkoušet tíhu neprůstřelné vesty, která tvoří jen část výstroje vojáka.
Každý z nás dostal vlčí mák, který jsme vybarvili voskovými pastelkami, aby vydržel nepříznivé podmínky, a vydali jsme se ven do deště ho zavěsit na plot jako symbol úcty k obětem válek. Poté jsme si prohlédli vojenský vůz s technickým vybavením a polní kuchyň.
Nakonec nás čekaly vojenské stany. V jednom z nich jsme prohlédli výzbroj a výstroj vojáka OSN a v druhém nás přivítal voják v uniformě 1. světové války a vyprávěl nám, jak před sto lety fungovala polní nemocnice. Přestože lékaři se snažili zachránit život i zdraví vojáků, velká část podlehla infekcím, protože ještě neexistovala antibiotika.
Déšť a zima nám navíc navodily situaci podobnou podmínkám zákopové války a v nás zůstalo přání, abychom nemuseli nikdy nic podobného zažít.

— Mgr. Marcela Marková —

11. 11. 2019 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Termíny ŠVP a LVK 2019/2020

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 se budou školy v přírodě konat v těchto termínech:

 • 3. 2.-7. 2. 2020: Sykovec, Tři Studně (4.B, 5.B)
  10. 2.-14. 2. 2020: Podmitrov (2.A, 4.C, 5.A)
  4. 5.-7. 5. 20: Sykovec, Tři Studně (1.B, 2.B)
  18. 5.-22. 5. 2020: Bílá (1.A, 4.A)
  25. 5.-29. 5. 2020: Sykovec, Tři Studně (3.A, 3.B)

Lyžařský výcvikový kurz proběhne v Červené Vodě mezi 10. a 15. únorem 2020.

7. 11. 2019 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Sběr papíru

Ve dnech 14. 11. a 15. 11. 2019 se uskuteční sběr starého papíru. Odevzdávat se bude vždy od 7.00 do 7.50 za výdejnou obědů (vchod na školní pozemek). Všechny balíky musí být svázané! Děkujeme všem rodičům za podporu.

— Žákovský parlament —

6. 11. 2019 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Třídíte?

Další aktivitou spojenou s tématem ekologie byl dotazník. Členové Kroužku aktivního
občanství vyrazili do terénu a oslovili 28 dětí a dospěláků. Položili jsme šest otázek
spojených se tříděním, druhy kontejnerů apod.

 1. Třídíte odpad?
  • ano: 14 dětí, 7 dospěláků
  • ne: 3 děti, 4 dospěláci
 2. Kolik je barevných kontejnerů na tříděný odpad?
  • 3: 3 odpovědi
  • 4: 6 odpovědí
  • 5: 9 odpovědí
  • 6: 5 odpovědí
  • 7: 6 odpovědí
 3. Chybí vám nějaký kontejner na tříděný odpad?
  • ne: 13
  • plast: 2
  • bio: 3
  • kov: 3
  • hliník: 3
  • papír: 1
 4. Dali jste někdy do kontejneru na textil oblečení?
  • ano: 22
  • ne: 7
 5. Který odpad netřídíte?
  • vůbec netřídím: 2
  • plast: 4
  • bio: 5
  • kov: 1
  • hliník: 4
  • sklo: 3
  • plech: 1
 6. Do jakého kontejneru se vyhazují sáčky od čaje?
  • smíšený: 7
  • plast: 1
  • papír: 5
  • bio: 11
  • neví: 5

Děkujeme, že třídíte!

— Mgr. Tereza Friedl + Aktivní občané —

6. 11. 2019 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Kroužek aktivního občanství a sociálního rozvoje

Budoucí aktivní občané z řad žáků naší školy se pravidelně scházejí a vymýšlejí zajímavé aktivity nejen pro své spolužáky. Po plánovacím a seznamovacím září jsme se v měsíci říjnu vrhli na problematiku sběru použitých baterií. Naši kampaň jsme nazvali Baterkobraní a prostřednictvím plakátů umístěných do každé třídy bychom chtěli upozornit na škodlivost baterií vyhazovaných do směsného odpadu. Za tímto účelem máme ve škole zelený kontejner, kam mohou žáci baterie vyhazovat.

Určitě o nás ještě uslyšíte, protože chystáme spoustu aktivit – turnaj v pexesu, vyrábění dárků pro seniory, vánoční soutěž a mnoho dalších.

Tento kroužek je projektem Magistrátu města Brna a bezplatně se do něj mohou zapojit zájemci z jakékoli třídy. Přihlásit se lze i v průběhu školního roku. Scházíme se každý čtvrtek u nás ve škole.

— Mgr. Tereza Friedl —

6. 11. 2019 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Adaptační pobyt v Březové

Adapťák byl skvělý!  Chvíle bez učení a dohledu rodičů.  

Po dobu tří dnů jsme v pohádkovém prostředí Outdoor Resort Březová sportovali, prožívali, spolupracovali a vzájemně se poznávali. Za tímto účelem nám sestavili nabitý program – lezecká stěna, paintball, rafty, lukostřelba, diskotéka, lanové centrum, tým park, bazén a množství netradičních her.

Každá aktivita vyžadovala zapojení různých částí naší osobnosti. Někdo hledal odvahu, odhodlání, sílu, někdo jiný třeba energii a chuť. Důležité ale bylo, že jsme se vzájemně povzbuzovali, drželi si palce a snažili se být oporou pro toho druhého.

Pohodovou atmosféru pobytu dokreslovalo úchvatné prostředí, skvělé počasí a výborné jídlo. Březová, to je úplně jiný svět. Setkáte se zde se středověkými stavbami, elfími domečky nebo strašidelnou věží. V jiné části areálu se rozprostírá relaxační zahrada s rybníkem a potůčkem. K vidění je toho opravdu mnoho. A určitě to stojí za další návštěvu.

— Mgr. Tereza Friedl + 6.B, Mgr. Kristýna Dostalová + 6.A —

5. 11. 2019 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2597 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2019 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru