;
Slovo ředitele Slovo ředitele
ŠpendlíkÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení rodiče, milí žáci,
naše škola byla postavena a výuka v ní zahájena v roce 1955. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala v letech 2002-2019, je škola nyní zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, nové hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, na informatiku (robotiku) a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi dostatečně ovládali IT techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuku anglického a německého jazyka vedou aprobovaní učitelé. Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům přípravu na Cambridge zkoušky, které prověřují všechny jejich jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška probíhá jednou za dva roky, vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 4. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních panelů, interaktivních tabulí, jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na 1. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit žáci všech ročníků (atletika, judo, zumba, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímacím řízení na střední školy a na víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dětí po poznání, jejich schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.

Mgr. Josef Binek, ředitel školy