;
Školní poradenské

pracoviště
Školní poradenské pracoviště

ŠpendlíkPORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY


Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným
zástupcům a pedagogům. K našim hlavním cílům patří podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního
klimatu školy.


Posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí a možnost důvěry.

Mgr. Jana Lúčová

Výchovná poradkyně

S čím ti může pomoci výchovná poradkyně?

 • Pomoc při výběru vhodné školy s ohledem na tvoje předpoklady.
 • Zprostředkování šetření k volbě povolání.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství.
 • S problémy s učením.
 • Zajištění či zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Pomoc s osobními a rodinnými problémy.

CO VŠECHNO ŘEŠÍ VÝCHOVNÝ PORADCE?

Poradenské činnosti


• Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
• Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
• Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
• Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
• Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
• Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
• Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti


• Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
• Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.


Mgr. Helena Marholdová

Metodička školní prevence

S čím ti může pomoci preventista?

 • Se situací ve škole.
 • Se vztahy ve školním kolektivu.
 • S čímkoliv dalším, co se týká tvého života ve škole.
 • S různými zavislostmi.
 • Se vztahy s tvými kamarády.

METODIK PREVENCE A JEHO ODBORNÁ PŮSOBNOST NA ŠKOLE

• Pracuje podle vyhlášky č.72/2005 Sb. v platném znění a jejích příloh.
• Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující.
• Spolupracuje s vedením školy, úzce se školním psychologem, výchovným poradcem a třídními učiteli.
• Dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně-právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Brno a PČR.
• V práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i rodičům žáků školy (v roce 2012/2013 zvl. nový fenomén kyberšikana).
• Reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc.

Věnuje se prevenci v oblasti:
• závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku
• gamblingu
• záškoláctví
• školního násilí
• šikany a kyberšikany  
• všech forem vandalismu
• školních krádeží
• páchání trestných činů a přestupků
• poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)
• rizikového chování v dopravě
• projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu
• působení sekt
• prvních projevů syndromu týraného dítěte
• zvládání nových a obtížných situací
• sexuálně rizikového chování
• nevhodných forem trávení volného času

Účastní se odborně zaměřených akcí a pravidelných školení, ve kterých zvyšuje svou odbornou úroveň.

PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÝCH PROJEVŮ


Mgr. Marie Knotková

Školní speciální pedagog

S čím ti může školní speciální pedagog pomoci?

 • S reedukací specifických poruch učení.
 • S problémy v učení.
 • Konzultovat školní neúspěšnost.
 • Vedení hodin speciálně pedagogické péče.

Co všechno řeší speciální pedagog?

• Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické péče.
• Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáka.
• Zajišťuje reedukaci specifických poruch učení žáků.
• Vyučuje předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s doporučením z PPP/SPC.
• Vede hodiny podpory českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem..
• Zajišťuje nákup speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
• Individuální konzultace a poradenství pro rodiče.
• Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti specifických poruch učení žáků.
• Spolupracuje s učiteli a školním psychologem.


Mgr. Lucie Otevřelová, DiS

Školní psycholog

S čím ti může pomoci školní psycholog?

 • Psychologické poradenství s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi.
 • Zjistit příčiny školní neúspěšnosti.
 • Zjistit studijní předpoklady.
 • Poskytnout krizovou intervenci.
 • Práce s třídním kolektivem.

KDO JE ŠKOLNÍ PSYCHOLOG NA NAŠÍ ŠKOLE?

• Vystudovala jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Již při studiu působila jako testátorka dětí v Institutu výzkumu dětí mládeže a rodiny FSS MU.

• Od roku 2006 pracovala jako školní psycholožka na brněnských školách (ZŠ Sekaninova a ZŠ Sirotkova). V letech 2007-2011 absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik JIKRA se zaměřením na práci se skupinou, pořádaným Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

• Od roku 2016 působí na naší škole.

CO DĚLÁ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG?

Provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané.


• Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi.
• Poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly.
• Spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji.
• Poskytuje krizovou intervenci.
• Zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství.
• Pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky.
• Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy.
• Spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby.

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?


Žáci:

• Když vám nejde učení tak, jak byste chtěli.
• Když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit.
• Když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…).
• Když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…).
• Když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…).
• Když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu.
• Když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat.

Rodiče:

• Pokud se vám něco nedaří ve výchově vašeho dítěte.
• Když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo.
• Když se vám nedaří na něčem domluvit s učiteli vašich dětí.
• Když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu.
• Když máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo.
• Když se ve vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku vašeho dítěte (rozvod…).
• Když má vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.).
• Když máte podezření, že vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM?

• Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

• Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s účastí dítěte na skupinových aktivitách se školním psychologem, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

• Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

• Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

SCHRÁNKA DŮVĚRY

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A KRIZOVÉ LINKY

DOPORUČENÍ RODIČŮM, JAK PRACOVAT S DÍTĚTEM S PORUCHAMI UČENÍ - 9 DŮLEŽITÝCH KROKŮ

PRVNÍ KROK - DIAGNÓZA
Akceptujte fakt, že vaše dítě trpí specifickou poruchou učení. V rodině by mělo dojít k uklidnění. Nezapomeňte, že náprava je věcí času.

DRUHÝ KROK – DOMÁCÍ ATMOSFÉRA
Dejte svému dítěti najevo, že máte o něj starost. Po příchodu z práce se vyptávejte, jaký byl jeho den a naslouchejte mu. Komentujte ty činnosti, které se mu toho dne vydařily. Nezdary vás nesmějí vyvést z míry.
Vaše dítě potřebuje řád, který bude vycházet z jeho možností, nikoliv z vašich představ. Zachovejte rodinnou tradici, aspoň jedno jídlo za přítomnosti všech členů rodiny.
Nepodceňujte pravidelné ukládání k spánku, hodinu vstávání a čas jídla.

TŘETÍ KROK – KLIDNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Vaše dítě potřebuje klidné pracovní místo. To znamená bez ostatních členů rodiny, kteří v danou chvíli nemají žádné povinnosti, hrají si nebo odpočívají. Ale hlavně bez televize a rádia.

ČTVRTÝ KROK – POMOC S DOMÁCÍMI ÚKOLY
Dítěti pomáhejte, ale nezapomínejte, že je to jeho úkol.

PÁTÝ KROK – NEŠŤASTNÉ PŘÍKAZY
Víte, kolik příkazů jste dítěti dali? Udělujte příkazy jasné, krátké.

ŠESTÝ KROK – OSUDNÉ ČTENÍ
Čtěte svému dítěti. Otázkami si ověřujte porozumění čtenému.

SEDMÝ KROK - PSANÍ
Neobávejte se založit dítěti deník - psaný, kreslený. Ať z něho předčítá. Sešit pocitů a nálad je o něčem jiném.  
Učiňte dítě zodpovědným. Ze seznamu typu „co mám koupit", „co mám zařídit"…

OSMÝ KROK – JAK SI DOMA HRÁT A POMÁHAT
Rodina si společně hraje a společně pracuje.

DEVÁTÝ KROK – KDYŽ DÍTĚ NEUPOSLECHNE ANEB ČIN JE LEPŠÍ NEŽ LAMENTOVÁNÍ
Dítě půjde dříve spát (o několik minut). Pozastavíme výhody. Nejúčinnější je rozhovor mezi čtyřma očima, věcný, stručný, bez výhrůžek a vydírání.
Rozhodujte podle kondice dítěte. Zvažte jeho schopnosti. Vybírejte z aktivit, které dokončí, bude mít o ně aspoň trochu zájem.

ŠIKANĚ ŘÍKÁME NE!

Zaměřujeme se na cílenou prevenci, popřípadě odhalení a řešení šikany v prvním stádiu.

CHARAKTERISTIKA ŠIKANOVÁNÍ

• Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.
• Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak útoky slovní
v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Projevuje se i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. 

PROJEVY ŠIKANOVÁNÍ
• Soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka apod. na adresu určitého žáka, pokud to tento žák těžko snáší a trpí tím. Zvlášť nápadné je, když se tyto situace opakují, aniž by k nim tento žák zavdal bezprostřední příčinu. 
• Kritika dítěte, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným tónem.

VÍCE SE MŮŽETE DOČÍST ZDE