Informace k pobytu žáků ve škole « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » novinky »

Informace k pobytu žáků ve škole

Informace k pobytu žáků ve škole

Vážení rodiče,

Vaše děti mají opět možnost účastnit se vzdělávacích aktivit přímo ve škole. Žáci 9. ročníku mohou zahájit od 11. 5. ve škole přípravu na přijímací zkoušky a žáci 1. stupně mohou nastoupit do školních skupin od 25. 5. 2020.

Váš zájem o docházku dítěte do školy v uvedeném období je nutné vyjádřit v těchto termínech: v případě žáků 9. ročníku do 7. 5.2020, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Třídní učitelé Vás v této věci osloví prostřednictvím systému Edookit.

Vstup do školy – v 7,40 hod, časový průběh vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně - dopolední část: 7,40 – 11,30 hod, odpolední část: 11,30 – 16,00 hod. (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

Důležité upozornění! Podle ustanovení MŠMT při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení (PDF, 269 kB):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Jedná se o soubor hygienických a provozních podmínek pro docházku ve škole v omezeném režimu, který byl vytvořen podle manuálu MŠMT vydaného dne 2. 5. 2020 (platí pro žáky 9. ročníku, kteří mohou zahájit ve škole přípravu na přijímací zkoušky od 11. 5. a žáky 1. stupně, kteří mohou nastoupit do školních skupin od 25. 5. 2020).

Skupiny žáků 1. stupně

 • vzdělávací aktivity budeme realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 • maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do konce školního roku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se podle možností nebudou měnit (1 pedagog - dopolední část, 1 pedagog – odpolední část).

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • zajistíme vzdělávací aktivity pro kmenové žáky naší školy, kteří plní povinnou školní docházku. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • vzdělávací aktivity rozdělíme na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který realizujeme v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • ranní družina nebude poskytována,
 • škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, budeme žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, nebude možná,
 • zařadíme pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

Specifika pro žáky 9. ročníku - příprava na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 • vzdělávací aktivity budeme realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud to bude možné, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu.
 • o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020,
 • připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky,
 • obsahem je učivo především z předmětů matematika a český jazyk, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový průběh přípravy oznámí žákům a rodičům třídní učitelé 9. tříd.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál, dále jen „rouška“),
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorníme.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy budeme organizovat podle těchto principů:

 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou; zajistíme organizaci pohybu osob před školou,
 • před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • budeme organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách,
 • žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník,
 • stanovíme zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
 • pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,
 • budeme organizovat provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budeme organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy,
 • při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru),
 • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Budeme dbát i na předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem),
 • složení skupin žáků stanovíme předem a bude neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
 • zajistíme takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky- 2 metry (nejméně 1,5 metru),
 • žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,
 • v každé třídě budeme často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min),
 • povedeme evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit,
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Máme k dispozici bezkontaktní teploměry k měření tělesné teploty.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování ve školní jídelně

Školní stravování – od 25. 5. 2020 se budou vydávat teplé obědy ze ŠJ při ZŠ Kneslova při zajištění níže uvedených pravidel: pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Obědy je třeba předem objednat v reservačním systému. Obědy jsou určeny pro žáky 9. ročníku a 1. stupně pouze ve dnech, kdy se budou vzdělávat ve škole.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

5. 5. 2020 | přečetlo 93 lidí | ↑ zpět nahoru© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru