Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2018/19 pro šk.rok 2019/2020 « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » novinky »

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2018/19 pro šk.rok 2019/2020

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2018/19 pro šk.rok 2019/2020

Celý dokument ke stažení ve formátu .pdf (151 kB) zde.

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na:

Právní předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

 • 2 přihlášky
 • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30. 11. 2018
 • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31. 10. 2018
 • talentové zkoušky – leden 2019
 • i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

1. kolo přijímacího řízení:

 • zveřejnění kritérií SŠ – do 31. ledna 2019
 • 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)
 • termín podání přihlášek do 1. března 2019

Přihláška ke vzdělávání:

 • formuláře přihlášek (nové v minulém roce, jen drobné úpravy – doručovací adresa, údaje o zákonném zástupci)
 • označení hranatým razítkem
 • stejnopisy přihlášek

Možnosti vyplnění formuláře:

 • použití dvou originálních formulářů - stejnopisy
 • jeden originál formuláře + kopie (oba musí být opatřeny originálními podpisy a razítky)
 • elektronické vyplnění formuláře (vytisknout 2×),
 • jedna škola - dva různé obory vzdělání - stačí podat jednu přihlášku

Kritéria přijímacího řízení:

 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • jednotná přijímací zkouška
 • školní přijímací zkouška, je-li stanovena (v kompetenci ředitele SŠ)
 • případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Jednotné přijímací zkoušky se týkají:

 • oborů vzdělání s maturitní zkouškou

netýkají se:

 • skupiny oborů 82 Umění a užité umění (kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška)
 • zkráceného studia

Jednotné přijímací zkoušky

didaktické testy z ČJL a MA a její aplikace

 • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek)
 • v prvním stanoveném termínu (12. nebo 16. 4. 2019) ve škole uvedené na přihlášce v první pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu (15. nebo 17. 4. 2019) ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 • přípravu, distribuci, vyhodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém hodnocení – 60 % (gymnázium se sportovní přípravou – 40 %)
 • ředitel SŠ může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce

Termíny přijímacích zkoušek:

 • Jednotné přijímací zkoušky:
  • 12. a 15. dubna 2019 – čtyřleté studium
  • 16. a 17. dubna 2019 – šestileté a osmileté gymnázium
 • Školní přijímací zkoušky: (škola stanoví 2 termíny)
  • 12. – 28. dubna 2019 (obory s MZ)
  • 22. – 30. dubna 2019 (ostatní obory)

Náhradní termíny:

 • Pokud se uchazeč nemůže dostavit, ale do 3 dnů se řediteli dané školy písemně omluví (jen vážné důvody – např. zdravotní), tak může konat zkoušku v náhradním termínu
  Jednotná přijímací zkouška – 13. a 14. 5. 2019
 • Školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek

Uchazeči se SVP:

 • podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky
 • navýšení času o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %
 • další uzpůsobení (přepis odpovědí, pomůcky, podporující osoba apod.)

Cizinci:

 • je umožněno prominout jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (dosud to bylo možné jen u cizinců) – znalost ČJ se prověřuje rozhovorem

Výsledky přijímacího řízení:

 • Centrum zpřístupní výsledky zkoušky nejpozději do 28. dubna
 • ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem
 • zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • předání (zaslání) rozhodnutí nepřijatým uchazečům
 • pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. do 30. dubna

Gymnázium se sportovní přípravou:

 • 4leté, 6leté, 8leté (79-42-K/…)
 • obor s talentovou zkouškou, ale s povinností konat jednotnou přijímací zkoušku
 • talentové zkoušky – 2. 1. – 15. 2. 2019
 • jednotné přijímací zkoušky – 12., 15., 16. a 17. 4. 2019

Zápisový lístek:

 • každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
 • zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán (2019/2020)
 • zápisový lístek bude označen hranatým razítkem
 • ZL vydává základní škola (pro své žáky, do 30. 11. a 15. 3.) nebo krajský úřad (v ostatních případech, v průběhu celého roku)

Náhradní zápisový lístek:

 • vydává v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku orgán, který vydal původní zápisový lístek
 • nutná písemná žádost a čestné prohlášení, že původní ZL nebyl a nebude uplatněn na jiné střední škole

Zápisový lístek:

 • Zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, slouží k potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední škole
 • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou
 • zpětvzetí je možné pouze v případě:
  • přijetí na základě odvolání
  • odevzdání ZL do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následné přijetí do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

Odvolací řízení:

 • odvolání se podává písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
  (je možné zaslat poštou i poslední den lhůty)
 • odvolání se adresuje řediteli střední školy
 • ředitel SŠ - autoremedura, postoupení spisu na KrÚ

Další kola přijímacího řízení:

 • počet dalších kol přijímacího řízení není omezen
 • ředitel SŠ zveřejní počty volných míst, kritéria a termíny ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • tyto informace jsou souhrnně zveřejňovány na www.jmskoly.cz
 • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka)
 • možnost použít výsledky jednotné přijímací zkoušky
 • pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky

Festival vzdělávání v Brně - doporučená akce pro rodiče a žáky:

 • 22.–24. 11. 2018
 • areál BVV – pavilony G1 a G2
 • G1 - prezentace středních škol
 • G2 – prezentace odvětví a řemesel

— Mgr. Miroslava Žáková —

12. 11. 2018 | přečetlo 156 lidí | ↑ zpět nahoru© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru