Přijímací zkoušky ke vzdělávání ve středních školách « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » O škole »

Přijímací zkoušky na SŠ

Školní rok 2017/2018

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018. Do oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají nejpozději do 30. listopadu 2017.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu (viz www.msmt.cz). Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Přijímací řízení

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou oborů s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení. Termín konání jednotné zkoušky je 12. a 16. dubna 2018 (čtyřleté obory vzdělání) a 13. a 17. dubna 2017 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2018. Přípravu jednotných testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení řídí Centrum pro zjištování výsledků vzdělávání. Ředitel střední školy může rovněž rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušky se v prvním kole pro obory s maturitní zkouškou konají v období od 12. do 28.dubna 2018. Pro ostatní obory vzdělání se konají od 22. do 30.dubna 2018.

Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel střední školy pro první kolo do 31. ledna 2018. Pro další kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Ředitel střední školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení podle:

 1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 2. výsledků jednotné zkoušky
 3. výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
 4. případně dalších skutečností (např. výsledky soutěží, olympiád, speciální certifikáty apod.)

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu

1/ Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů v termínu od 22.dubna do 30.dubna 2018. U nepřijatých odešle rozhodnutí o nepřijetí nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům v tomtéž termínu.

2/ V případě oborů s maturitní zkouškou ředitel střední školy ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru studia potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na niž byl přijat na základě odvolání.

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Talentové zkoušky se konají v termínu od 2. do 15. ledna 2018. Informace o kritériích přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel příslušné školy do 31.října 2017. Ředitel zašle sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilého uchazeče nejpozději do 20. ledna 2018. V případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února 2018.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí v období od 5. února do 15. února 2018.

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Talentová zkouška se koná v období od 15. ledna do 31. ledna 2018. Jednotná přijímací zkouška se v tomto oboru nekoná.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele příslušné střední školy k odboru školství krajského úřadu.

Odvolání by mělo obsahovat:

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče
 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy
 • důvody odvolání
 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce
 • datum a podpis zákonného zástupce

Zápisové lístky budou na naší škole vydány zákonným zástupcům na třídních schůzkách v měsíci lednu 2018. Vyplněné přihlášky ke studiu na střední škole je potřeba odevzdat výchovné poradkyni (vzhledem k únorovému termínu jarních prázdnin) co nejdříve, nejpozději však do pátku, 2. února 2018, tedy ještě před jarními prázdninami.

Bližší informace k přijímacímu řízení budou podány pro rodiče žáků 9. tříd během třídních schůzek dne 13. 11. 2017. Pro ostatní během konzultačních hodin a nebo dle individuální domluvy.

— Mgr. M. Žáková, výchovná poradkyně —

7. 11. 2017 | přečetlo 202 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2016/2017

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem

Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

 V platnosti jako v uplynulém školním roce tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména podávání jen dvou přihlášek, vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna.  Po vyhlášení výsledků dále platí potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem  do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí . Zápisový lístek je vydáván základní školou nebo krajským úřadem a je možno ho uplatnit  jen jednou.

Výjimkou z uplatnění zápisového lístku jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole.

Jednak když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 

Zůstává v platnosti termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. ledna do 15. ledna, s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konaných v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února, a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna.

Mění se termín pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna.

Pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Důležité informační portály: www.infoabsolvent.cz, www.portal.mpsv.cz, www.stredniskoly.cz

Velmi důležité informace s harmonogramem přijímacího řízení

 • 2 přihlášky na talentové zkoušky potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 30.11. 2016, kritéria přijímacího řízení budou na webech těchto škol do 31.10. 2016
 • 2 přihlášky do 1.kola přijímacího řízení na SŠ odevzdat ředitelům SŠ do 1.3.2017, kritéria přijímacího řízení budou na webech škol do 31.1. 2017
 • žák, který podal přihlášku na talentové zkoušky a nebyl přijat, může podat 2 přihlášky do 1.kola přij.řízení na ostatní školy do 1.3. 2017
 • přesné informace o přijímacím řízení a kritériích přijímání na jednotlivé SŠ  budou na webech  SŠ
 • talentové zkoušky se konají v lednu 2017
 • tiskopisy přihlášek najdete na webu MŠMT, v SEVTU a nebo na webu některých SŠ
 • zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ  v lednu 2017
 • Veletrh středních škol v Brně, pavilon G1 – Výstaviště ve dnech 25.11. -26.11. 2016, doporučuji
 • Dny otevřených dveří na středních školách – info na webu SŠ, probíhají od prosince, doporučuji
 • možnost přípravit se na přijímací zkoušky – kurzy na některých SŠ – na webech SŠ informace ke kurzům, doporučuji
 • individuální konzultace pro žáky a rodiče – vých .poradce , vždy po domluvě
 • návštěvy zástupců SŠ a SOU na ZŠ a informace o studiu na SŠ

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/17 

do 30. září 2016

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2017

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

— Mgr. Miroslava Žáková —

26. 10. 2016 | přečetlo 821 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2015/2016

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2016/2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2016/2017 stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky do 15. března 2016.  Každý žák obdrží 2 formuláře přihlášek ve škole.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Zápisový lístek

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2016/17

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:
 • 2 přihlášky (nové formuláře)
 • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30. 11.2015
 • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31. 10.2015
 • talentové zkoušky - leden 2016
 • i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

Termíny přijímacích zkoušek: (nepilotní)

 • 22.-30. 4. 2016 (v 1. kole nejméně 2 termíny přijímacích zkoušek)

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI KONÁNÍ JEDNOTNÉHO TESTU V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Seznam středních škol, kde se budou konat jednotné testy, je k dispozici na jednotlivých krajských úřadech, neboť pilotní ověřování se koná ve středních školách, které se k němu  prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 15. října 2015

Centrální databázi středních škol (všech zřizovatelů), v nichž se konají jednotné testy, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) v listopadu 2015 na http://www.cermat.cz/.

Ředitel střední školy, která se přihlásila do pilotního ověřování, uvádí tuto skutečnost při vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna 2016.

Kdy a kde se konají jednotlivé testy?

Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první. V případě, že škola v prvním pořadí není do pilotního ověřování přihlášena, koná uchazeč jednotné testy ve stejném termínu ve škole uvedené v druhém pořadí. Jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu testů, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu testů společném pro všechny obory vzdělání – viz tabulka:
studiumřádný termín testůnáhradní termín testů
čtyřleté15. 4. 201613. 5. 2016
šestileté a osmileté18. 4. 201613. 5. 2016

Termíny testů uvedené ve vyhlášení pilotního ověřování nelze zaměňovat s termíny zkoušek konaných podle § 60 odst. 2 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, nebo s náhradním termínem přijímací zkoušky podle § 60 odst. 11 školského zákona.

Organizace přijímacího řízení

 • nový formulář přihlášky – dvě školy na jednom formuláři
 • pilotní ověřování jednotných přijímacích zkoušek
  Obecná pravidla pro vyplnění termínů přijímací zkoušky:
  • pilotní škola – jen test ČJ + M; termín se nevyplňuje
  • pilotní škola– test ČJ, M + vlastní zkouška; vyplňuje se termín jen pro vlastní zkoušku (22. - 30. 04.2016)
  • nepilotní škola – vlastní zkoušky; vyplňuje se termín pro vlastní zkoušky (22. - 30. 04. 2016)
  Zápisové lístky:
  vydává – základní škola – krajský úřad (příslušný podle místa trvalého pobytu)
 • náhradní zápisový lístek
 • odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění nebo doručení) rozhodnutí
 • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání)

Odvolací řízení:

ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy (je možné zaslat poštou i poslední den lhůty)

Další kola přijímacího řízení:

 • počet kol přijímacího řízení není omezen
 • zcela v režii střední školy (stanovení počtu volných míst, kritérií, termínů)
 • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka)
 • SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

Přehled volných míst na SŠ:

 • po 1. kole přijímacího řízení bude přehled volných míst na středních školách všech zřizovatelů zveřejněn na www.jmskoly.cz
 • SŠ zveřejní volná místa: ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

Pilotní ověřování přijímacího řízení TESTY:

Základní rysy testů

 • jednotné pro danou věkovou kategorii
 • jednotné pro každé kolo testování
 • metoda administrace zkoušek: tužka – papír (testový sešit a záznamový arch)
 • jednotné předměty – český jazyk a literatura, matematika a její aplikace

Základní rysy testů:

 • otevřené a uzavřené testové úlohy
 • každý test ohodnocen max. 50 body
 • každý test 60 minut
 • pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami nebude v rámci pilotního projektu připravováno modifikované zadání (ředitel SŠ může rozhodnout na základě posudku školského poradenského zařízení zejména o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování testů)

Rozsah testů:

Kde můžete získat základní informace k výběru střední školy?

 • V každoročně aktualizovaných publikacích:
  Atlas školství – žáci obdrželi
  propagační letáky a brožury středních škol
 • Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří
 • Návštěvou Veletrhu středních škol- Brněnské výstaviště, Pavilon G, ve dnech 20. – 21.11.2015
 • U výchovné poradkyně v ZŠ - konzultační hodiny VP pro rodiče: středa 14:00 – 14:45
 • Na webových stránkách středních škol a dalších institucí

Vydávání zápisových lístků pro rodiče žáků 9. ročníku se uskuteční v lednu 2016 v době hovorových hodin v 9. třídě. Datum bude upřesněno v žákovských knížkách.

Užitečné odkazy: 

Další dotazy a informace ohledně přijímacího řízení můžete posílat na mailovou adresu výchovné poradkyně: mzakova9@gmail.com.

Přeji Vám i Vašim dětem hodně štěstí při výběru střední školy.

— Mgr. M. Žáková, výchovná poradkyně —

17. 11. 2015 | přečetlo 1062 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2014/2015

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče

V přílohách najdete dokumenty, které obsahují informace k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

Uchazeči do čtyřletých oborů.

Uchazeči do šestiletých oborů.

Uchazeči do osmiletých oborů.

Další a doplňující informace jsou ke stažení zde: http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html.

— vedení školy —

18. 12. 2014 | přečetlo 524 lidí | ↑ zpět nahoru

Přijímací řízení na střední školy v r. 2014/2015 a pilotní testování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlásilo 5. srpna 2014 „Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ pod Č. j.: MSMT-23913/2014 ze dne 30. července 2014 (dále jen „Vyhlášení pilotního ověřování“).

Vyhlášené pilotní ověřování se uskutečňuje na základě ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a v jeho rámci je MŠMT zmocněno vyhlašovat a řídit pokusné ověřování metod, obsahu, forem, organizace vzdělávání a pokusné ověřování způsobu řízení škol a školských zařízení; přitom vždy stanoví dobu pokusného ověřování, jeho rozsah, financování ze státního rozpočtu a způsob hodnocení jeho výsledků.

Základními cíli vyhlášeného projektu je:

 • ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů;
 • získat poznatky o působení použití jednotných testů v přijímacím řízení a pro proces rozhodování ředitelů středních škol při přijímacím řízení;
 • získat podklady pro budoucí úpravu právních předpisů upravujících systém přijímacího řízení.

Testování proběhne v roce 2015 na středních školách, které se k pilotnímu projektu přihlásí.

Vlastní testování bude realizováno ve dvou termínech (druhý termín bude náhradní). První termín testů bude probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia.

Termíny testů

Termíny testů jsou stanoveny takto:

 • Čtyřleté – řádný termín: 15. 4. 2015, náhradní termín: 14. 5. 2015
 • Šestileté a osmileté – řádný termín: 16. 4. 2015, náhradní termín: 14. 5. 2015

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA).Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Český jazyk a literatura

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 60 min. Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebudou pro pilotní projekt připravována modifikovaná zadání. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů. Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.

Matematika a její aplikace

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. V některých otevřených úlohách (nevyjímaje úlohy z konstrukční geometrie) je požadován a hodnocen i postup řešení. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), svazky dichotomických úloh, případně přiřazovací úlohy. Celkový maximální počet bodů je 50.

Ilustrační test bude školám zpřístupněn 31. ledna 2015. Časový limit konání testu je stanoven na 60 min. Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebude v rámci pilotního projektu připravováno modifikované zadání. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů. Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.

Více informací k pilotnímu testování na www.msmt.cz a www.cermat.cz. Seznam škol přihlášených do pilotního testování najdete na www.jmskoly.cz a na www.cermat.cz.

— Mgr. MIroslava Žáková, výchovný poradce —

1. 12. 2014 | přečetlo 715 lidí | ↑ zpět nahoru

Přijímací řízení na střední školy 2015

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2014/2015 pro školní rok 2015/16 stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Upozorňujeme, že od 1. ledna 2012 platí novela školského zákona, která přináší změny v oblasti přijímacího řízení na střední školy. V návaznosti na tuto změnu byla novelizována vyhláška č. 671/2004 Sb.

Termíny přijímacích zkoušek

Pro první kolo přijímacího řízení na SŠ je jednotně stanoven termín přijímací zkoušky 22. 4. – 30. 4. 2015.
Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se budou konat 2. – 15. 1. 2015.
Talentové zkoušky v konzervatoři se konají 15. - 31. ledna 2015.

Odevzdání přihlášek

Přihlášky na SŠ pro obory s talentovou zkouškou se odevzdávají do 30. listopadu 2014. Na ostatní obory vzdělávání je nutno odevzdat přihlášky na SŠ do 15. března 2015. Přihlášky se nepodávají prostřednictvím základní školy, ale rodiče si přihlášky podávají sami. Základní škola pouze vyplněné přihlášky zkontroluje, vyplní prospěch, orazítkuje a podepíše.

Změny ve školském zákoně

 • Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení.
 • Ředitel SŠ neposílá rozhodnutí o přijetí, ale seznam přijatých uchazečů zveřejňuje na internetu nebo na střední škole.
 • Nepřijatým uchazečům se stejně jako doposud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
 • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se na střední škole zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel střední školy zveřejní výsledek přijímacího řízení - seznam přijatých uchazečů.
 • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky, aby jej uplatnil na střední škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
 • Je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení.

Informace k výběru střední školy můžete získat

 • V každoročně aktualizovaných publikacích:
  • Atlas školství (žáci si mohou zapůjčit ve škole);
  • propagační letáky a brožury středních škol ( budou dostávat do třídy).
 • Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří.
 • Návštěvou Veletrhu vzdělávání na brněnském výstavišti, který se uskuteční ve dnech 21. 11. 2014 od 9.00 do 18.00 hod. a 22.11. 2014 od 9.00 hod. do 17.00 hod. Veletrh se koná v pavilonu G1. Cena vstupenky je 15,- Kč.
 • Na schůzce k přijímacímu řízení na naší škole 24. 11. 2014 v 16.30. Zde budete rovněž seznámeni s novinkami v přijímacím řízení pro školní rok 2015/16
 • Pomoc při řešení profesionální orientace žáků 9. třídy poskytuje Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při úřadu práce Brno, Polní 1011/37 (IPS). Návštěvu IPS je třeba dohodnout předem telefonicky na tel. čísle 950 104 450.
 • U výchovné poradkyně v ZŠ - konzultační hodiny VP: pátek 13.00 – 13.30.
 • Na webových stránkách středních škol a dalších institucí, na webovém portálu www.infoabsolvent.cz, dále na www.jmskoly.cz.

Vydávání zápisových lístků do oborů s talentovou zkouškou se uskuteční v pondělí, 24.11. 2014 v 16.00 u výchovné poradkyně.

Vydávání zápisových lístků do ostatních oborů  se uskuteční v pondělí, 12.1. 2015 v 16.00 hod. ve třídách 9.A a 9.B.

Vzory přihlášek na střední školy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Užitečné odkazy

Přejeme Vám i Vašim dětem hodně štěstí při výběru střední školy.

— výchovná poradkyně, Mgr. M. Žáková —

24. 11. 2014 | přečetlo 733 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru