Školská rada « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » O škole »

Školská rada

Školní rok 2020/2021

Informace k volbě do školské rady

Volební řád školské rady a informace o její činnosti jsou na www.zsrehorova.cz v sekci Školská rada.

Volba z řad pedagogických pracovníků

 • vyhlášení voleb – dne 5. 10. 2020, návrhy kandidátů do školské rady předat členům školské rady nebo vedení školy (na sekretariát)
 • 5. 10. – 19. 10. 2020 – období pro návrhy kandidátů do školské rady (u každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu)
 • do 26. 10. 2020 – pedagogičtí pracovníci obdrží hlasovací lístek s kandidáty
 • termín konání voleb – dne 5. 11. 2020 ve sborovně školy v době 14.00 – 16.00 hod.

Volba z řad zákonných zástupců žáků

 • vyhlášení voleb – dne 5. 10. 2020, návrhy kandidátů do školské rady předat členům školské rady nebo vedení školy (na sekretariát)
  • rodiče obdrží v systému Edookit list s informacemi ke školské radě
  • vyhlášení voleb a volební řád zveřejnit na nástěnce školy a webu
 • 5. 10. – 19. 10. 2020 – období pro návrhy kandidátů do školské rady (u každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu)
 • do 27. 10. 2020 – rodiče obdrží pozvánku k volbám a hlasovací lístek (pozvánku v systému Edookit, hlasovací lístek od svého dítěte)
 • termín konání voleb – dne 9. 11. 2020 ve sborovně školy v době 15.00 – 19.00 hod.

— vedení školy —

5. 10. 2020 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace ke Školské radě při ZŠ Brno Řehořova 3, p. o.

Vážení rodiče,

v pondělí 9. 11. 2020 proběhnou ve sborovně školy volby do Školské rady při ZŠ Brno, Řehořova 3 v době od 15.00 do 19.00 hod.

Školská rada je šestičlenná. Členství v radě je čestné. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů trvá tři roky.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Postup při volbě do ŠKOLSKÉ RADY

Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí křížkem v rámečku před jménem jednoho nebo dva kandidáty, pro které hlasuje a vhodí takto označený hlasovací lístek do volební urny. Pokud navštěvují školu sourozenci, volí rodiče za každého z nich jedním hlasovacím lístkem.

Návrhy na kandidáty do školské rady můžete podávat členům školské rady nebo vedení školy ve dnech 5. 10.-19. 10. 2020.

Veškeré další aktuální informace k volbám (volební řád, způsob voleb, termíny, kandidáti atd.) budou zároveň zveřejněny na www stránkách školy a na nástěnce školy.

 

V Brně dne 5. 10. 2020

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

5. 10. 2020 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2017/2018

Kontakty na členy školské rady

Kontakty na členy školské rady pro volební období 2017-2020:

jméno e-mail telefon
Mgr. Šárka Korkešová
předsedkyně školské rady
korkesova.sarka@cernovice.brno.cz 724 358 239
Jiří Hasoň hason.jiri@cernovice.brno.cz 731 457 268
Zdeňka Bártová zdenka.bartova@gmail.com  
Miroslava Žižková mirab@email.cz 603 447 276
Mgr. Alena Girtová agirtova@gmail.com 548 422 968
Mgr. Magdalena Neplechová magdalenaneplechova@seznam.cz 548 422 959

10. 12. 2017 | přečetlo 274 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis o volbě zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků

Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 9. 10. 2017. Prostřednictvím žáků byla předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 23. 10. 2017 na adresu školy.

Do stanoveného termínu bylo podáno pěti návrhů na kandidáty do školské rady:

 • paní Zdeňka Bártová, matka žáka Lukáše Bárty z 2. B 
 • pan Tomáš Popelka, otec žákyně Elišky Popelkové z 1. A
 • paní Mgr. Jana Stohrová, matka žáka Jakuba Stohra z 1. B
 • paní Zuzana Štěpánková, matka žáka Jana Pelikána z 1. A
 • paní Miroslava Žižková, matka žákyně Anety Žižkové z 2. B

Na průběh voleb dohlížela volební komise ve složení:

 • ředitel školy: Mgr. Josef Binek
 • zástupce ze školské rady: Bc. Petra Quittová
 • zástupce ze školské rady: paní Renata Bartošková, DiS.

Volby proběhly v budově školy dne 13. 11. 2017 v době od 15.00 hod. do 19.00 hod. Dostavilo se 100 rodičů. 

Volební komise oznamuje, že zvolenými zástupci ve školské radě z řad zákonných zástupců žáků se stávají:

 • paní Miroslava Žižková
 • paní Zdeňka Bártová.

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou městské části.

Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli. 

V Brně dne 13. 11. 2017

zápis ve formátu PDF

— Mgr. Josef Binek, Bc. Petra Quittová, paní Renata Bartošková, Dis —

14. 11. 2017 | přečetlo 224 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis volební komise o průběhu a výsledku volby z řad pedagogických pracovníků

V pondělí 9. 10. 2017 vyhlásil ředitel školy pro pedagogické pracovníky volby do školské rady.

Volby z řad pedagogických pracovníků proběhly v budově školy dne 6 . 11. 2017 v době od 14.00 do 16.00.

Na průběh voleb dohlížela volební komise ve složení:

 • zástupkyně ředitele školy: RNDr. Jana Skalická
 • zástupce ze školské rady: Mgr. Tereza Friedl
 • zástupce ze školské rady: Mgr. Pavlína Trúsiková

Volby proběhly tajným hlasováním, zúčastnilo se jich celkem 29 z 35 oprávněných voličů, což je 82,9 %. Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci pedagogických pracovníků ve školské radě se stávají:

 • Mgr. Magdalena Neplechová (18 hlasů)
 • Mgr. Alena Girtová (11 hlasů)

Volby proběhly regulérně podle čl.6 Volebního řádu školské rady, který vydala RMČ Brno – Černovice na svém 60. zasedání dne 30. 6. 2005. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 6. 11. 2017 stávají novými členy školské rady.

Tento zápis je sepsán ve trojím vyhotovení (1× ředitel školy, 1× zřizovatel, 1× rada školy).

6. 11. 2017 | přečetlo 219 lidí | ↑ zpět nahoru

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

V pondělí 13. 11. 2017 budou volit zákonní zástupci žáků ze svých řad dva zástupce do školské rady. Volby proběhnou ve sborovně školy v době od 15.00 do 19.00.

Navrženi jsou:

  • Zdeňka BÁRTOVÁ, 36 let, personalistka, Brno-Černovice
  • Tomáš POPELKA, 37 let, OSVČ, Brno-Černovice
  • Mgr. Jana STOHROVÁ, 44 let, učitelka, Brno-Černovice
  • Zuzana ŠTĚPÁNKOVÁ, 30 let, soudní zapisovatelka, Brno-Černovice
  • Miroslava ŽIŽKOVÁ, 38 let, OSVČ, Brno-Černovice

Přijďte prosím volit.

3. 11. 2017 | přečetlo 238 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace ke Školské radě při ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o.

Vážení rodiče,

v pondělí 13. 11. 2017 proběhnou ve sborovně školy volby do Školské rady při ZŠ Brno, Řehořova 3 v době od 15.00 do 19.00 hod.

Školská rada je šestičlenná. Členství v radě je čestné. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů trvá tři roky.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Postup při volbě do ŠKOLSKÉ RADY

Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí křížkem v rámečku před jménem jednoho nebo dva kandidáty, pro které hlasuje a vhodí takto označený hlasovací lístek do volební urny. Pokud navštěvují školu sourozenci, volí rodiče za každého z nich jedním hlasovacím lístkem.

Návrhy na kandidáty do školské rady můžete podávat členům školské rady nebo vedení školy ve dnech 9. 10.-23. 10. 2017.

Veškeré další aktuální informace k volbám (volební řád, způsob voleb, termíny, kandidáti atd.) budou zároveň zveřejněny na www stránkách školy a na nástěnce školy.

 

V Brně dne 9. 10. 2017

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

9. 10. 2017 | přečetlo 236 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|

V pondělí 13. 11. 2017 budou volit zákonní zástupci žáků ze svých řad dva zástupce do školské rady. Volby proběhnou ve sborovně školy v době od 15.00 do 19.00.

Navrženi jsou:

 1. Zdeňka BÁRTOVÁ, 36 let, personalistka, Brno-Černovice
 2. Tomáš POPELKA, 37 let, OSVČ, Brno-Černovice
 3. Mgr. Jana STOHROVÁ, 44 let, učitelka, Brno-Černovice
 4. Zuzana ŠTĚPÁNKOVÁ, 30 let, tsoudní zapisovatelka, Brno-Černovice
 5. Miroslava ŽIŽKOVÁ, 38 let, OSVČ, Brno-Černovice

Přijďte prosím volit.© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru