ŠKOLSKÁ RADA


Výsledky voleb do školské rady

Voleb konaných dne 27. 5. 2024 pro zástupce z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo celkem 32 voličů a odevzdáno bylo 32 platných volebních lístků (žádný neplatný).

Výsledky voleb:

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni kandidáti v následujícím pořadí:

• Mgr. Helena Marholdová

• Mgr. Bohdana Zapletalová

Voleb konaných dne 3. 6. 2024 pro zástupce z řad zákonných zástupců se zúčastnilo celkem 120 voličů a odevzdáno bylo 120 platných volebních lístků (žádný neplatný).

Výsledky voleb:

Za zákonné zástupce byli zvoleni kandidáti v následujícím pořadí:

1. Mgr. Petra Slavíčková

2. Bc. Zdeňka Bártová

Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Školská rada má 6 členů, třetinovým podílem jsou zastoupeni zástupci zřizovatele, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci. Působnost a kompetence školské rady jsou upraveny § 167 a 168 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Složení školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Veronika Doubková

Jan König

Členové zvolení za zákonné zástupce žáků:

Bc. Zdenka Bártová

Mgr. Petra Slavíčková

Členové zvolení za pedagogické pracovníky:

Mgr. Bohdana Zapletalová

Mgr. Helena Marholdová

-vedení školy-